20 STYCZNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika,
albo św. Sebastiana, męczennika

EWANGELIA - Mk 3, 13-19 (Jezus wybiera dwunastu Apostołów)

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł
wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek
Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona
Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

MEDYTACJA

Czy znasz znaczenie swojego imienia?...
Wyobraź sobie, że Jezus siedzi obok ciebie i wymawia twoje imię...

Jezus potrzebuje współpracowników do szerzenia Królestwa Bożego na świecie.
Chrześcijanie to ludzie, którzy są odpowiedzialni za misję Jezusa na Ziemi.
Ty także otrzymałeś taką misję w dniu swojego chrztu świętego.
Także ciebie wybrał, bo tego chciał.
Chciał, abyś był jego świadkiem...
Ci, którzy zostali wybrani, to jego uczniowie.
Zadaniem ucznia jest być blisko Mistrza i nauczyciela.
Jezus wybiera uczniów, ale to nie znaczy, że oni już wszystko wiedzą.
Wraz z chwilą wybrania nie kończy się ich droga rozwoju i coraz pełniejszego poznawania nauczania Jezusa.
Jeszcze wiele przed nimi.
A co jest przed tobą?...

Spróbuj zobaczyć Jezusa, który do ciebie mówi i wypowiada twoje imię.
Przyglądaj się temu, co podpowiada ci serce, kiedy słuchasz Jego słów.
Jezus powołał uczniów, by szli i głosili naukę.
Jak i z czym dzisiaj Jezus posyła cię do twoich codziennych spraw?...

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o ustanowieniu Dwunastu.
Ale jest to zupełnie inne powołanie niż to nad jeziorem.
Ewangelista podkreśla, że "Jezus woła do siebie tych, których sam CHCIAŁ", czyli "woła tych, których umiłował, upatrzył i nosił w swoim sercu,
z którymi łączy Go pewna zażyłość
"...
Odpowiedzią uczniów na wołanie Jezusa jest to, że "odeszli KU NIEMU"...
Oznacza to, że oni musieli wyjść przed tłum, przecisnąć się i stanąć po stronie Jezusa.
Czynią to wobec całego zgromadzenia.
Ta decyzja oznaczała więc oddalenie się od poprzedniego, starego stylu życia i stanięcie po stronie Jezusa.
Wezwanie Mistrza: "Idźcie i głoście" domaga się od każdego z nas takiej decyzji...

Apostołowie zostali powołani przede wszystkim po to, aby towarzyszyć Jezusowi, o czym często zapominamy...
Towarzyszenie Jezusowi jest dużo trudniejsze niż głoszenie Jego nauki i wypędzanie złych duchów.
Wymaga bowiem ciągłego szukania Go i pytania się, dokąd On chce mnie zaprowadzić.
Bo kto towarzyszy Jezusowi, nie chodzi swoimi drogami, lecz Jego...
To pociąga za sobą rezygnację z wielu spraw, na które mielibyśmy ochotę, ale dzięki temu zyskujemy też wiele nowych możliwości i dochodzimy
do rzeczy wspaniałych, do których sami nigdy byśmy nie doszli...

Bóg zaprasza do siebie wszystkich i chce z każdego uczynić swojego ucznia...
Wystarczy przyjrzeć się życiorysom Apostołów, a znajdziemy wśród nich złodziei, oszustów, kolaborantów, choleryków i ludzi o niskim poczuciu
własnej wartości.
Zatem, spoglądając ogólnie - to wcale nie są najlepsi ludzie...

Jezus wybrał Dwunastu według własnej woli, tych których chciał.
Oni zaś, będąc Mu posłuszni, przyszli do Niego, gotowi pełnić Jego wolę.
Mieli przebywać z Jezusem, by poznać Go i Jego naukę.
Wybrał także Judasza Iskariotę, który Go wydał.
Tak, jak pozostali Apostołowie, był z Jezusem i zewnętrznie pełnił Jego wolę.
Ale prawdziwie Jezusa i jego nauczania nie poznał, bo Go zdradził...

Ciebie rónież Jezus powołuje każdego dnia do wypełniania różnych obowiązków i zadań.
Wiele z nich jest wypełnieniem Jego woli i powinny przybliżać cię do Niego...
Ale czy tak jest?...

Apostoł to ten, który jest wybrany przez Jezusa, by Mu towarzyszył, głosił naukę i walczył ze złym duchem.
Każdy jest wezwany do apostolstwa w swoim środowisku, w swojej rodzinie i miejscu pracy.
Źródłem wiarygodności naszego apostolstwa jest towarzyszenie Jezusowi.
Każdy powołany jest w sercu Jezusa, a życie apostoła ma być na wzór Syna Człowieczego.
Apostoł to ten, który naucza również przyjaźni z Jezusem i zaprasza do Jego specyficznej szkoły, w której są lekcje miłości i pokory...

Wejdź w tłum ludzi, który idzie za Jezusem.
Wyobraź sobie, jak wchodzi na górę i wywołuje z tłumu imiona Dwunastu.
Przywołał tych, których chciał...

Żyjesz, ponieważ On upatrzył cię w swoim sercu jeszcze przed założeniem świata.
Zgłębiaj tę prawdę i zwróć uwagę na swoje przeżycia...
Powiedz o nich Jezusowi...

To jest ich pierwsze i najważniejsze powołanie: być z Nim, trwać w zażyłej więzi z Jezusem, żyć Jego życiem.
Każda misja apostolska i jej owoce zależą od tej relacji...

Każde życiowe powołanie wiąże się z posłaniem.
Czy rozeznałeś swoją życiową misję?...
Jak wypełniasz tę misję?...

Ewangelista Marek wymienia imiona Dwunastu.
Każdy z nich kryje w sobie niepowtarzalną historię życia, osobowość,talenty, ale także słabości.
Jezus chce posługiwać się każdym z nich...

Co ty możesz powiedzieć o swojej osobowości, otrzymanych darach i słabościach?...
Czy wierzysz, że Jezus chce posługiwać się twoimi talentami i cechami pomimo twoich słabości?...

Powtarzaj z ufnością: „Wierzę, że upatrzyłeś sobie mnie w swoim sercu”...

SUMMA SUMMARUM

Pierwsze i najważniejsze powołanie Apostołów, to być z Nim, trwać w zażyłej więzi z Jezusem i żyć Jego życiem.

Apostołowie zostali powołani głównie po to, by towarzyszyć Jezusowi.

Towarzyszyć Jezusowi, to ciągle Go szukać i pytać się, dokąd On chce nas zaprowadzić.

My także otrzymaliśmy misję, aby Mu towarzyszyć. W dniu swojego chrztu świętego.

Kto towarzyszy Jezusowi, nie chodzi swoimi, lecz Jego, drogami.

Bóg zaprasza do siebie wszystkich i chce z każdego uczynić swojego ucznia.

On powołuje nas każdego dnia do wypełniania różnych obowiązków. Wiele z nich jest wypełnieniem Jego woli i powinny przybliżać nas do Niego.

Źródłem wiarygodności naszego apostolstwa jest towarzyszenie Jezusowi.

Żyjemy, ponieważ On upatrzył nas w swoim sercu jeszcze przed założeniem świata. Zgłębiajmy tę prawdę i zwróćmy uwagę na swoje przeżycia.

Im mocniej trwamy w więzi z Jezusem i żyjemy Jego życiem, tym nasza misja apostolska przynosi większe owoce.

Warto pamiętać o tym, że każde życiowe powołanie wiąże się z posłaniem.

Czy naprawdę wierzymy w to, że Jezus chce posługiwać się naszymi talentami i cechami pomimo naszych słabości?...

 

 

Flag Counter