24 GRUDNIA

SOBOTA, Dzień powszedni,
Wigilia Bożego Narodzenia

EWANGELIA - Łk 1, 67-79 (Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce)

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani
służyć Mu będziemy bez lęku,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim,
po wszystkie dni nasze.
A i ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie mu grzechów,
dzięki litości serdecznej naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by światłem stać się dla tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

MEDYTACJA

Wigilia jest oczekiwaniem i obietnicą, w której „dzięki serdecznej litości naszego Boga, nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce”...
Nie dajmy sobie odebrać tego czasu.
Nie uciekajmy również od emocji.
Bo dobre przeżywanie jest w stanie wyzwolić w nas wiele dobra...

Pieśń Magnificat oraz Pieśń Zachariasza są głosem ludzi oczekujących na wypełnienie obietnicy...
Nie rozpamiętujemy dzisiaj scen z życia Maryi lub Józefa.
Tajemnica Boga, jakiej będziemy świadkami, nie jest już ich „osobistą sprawą”, ale „sprawą ludzkości”...

Jezus jest nazwany Słońcem ludzkości.
Centrum świata.
Wypełnieniem sensu.
Oczekiwanym Mesjaszem.
Nadzieją, której znakiem jest, równie nieprawdopodobne, narodzenie się Jana...
Osobiste szczęście Zachariasza nie przesłania mu przeczucia, że niedługo wszyscy staną się świadkami czegoś naprawdę wielkiego...

Tak jak Żydzi przed narodzeniem Jezusa, tak i my jesteśmy ludźmi oczekującymi wypełnienia się Bożej obietnicy.
W przeciwieństwie do nich, dane nam jest ją przeżywać i doświadczać jej realnie.
Każda Eucharystia jest spotkaniem z prawdziwym, oczekiwanym Księciem Światłości, który chce rozświetlać również mrok twojej duszy...

Zachariasz zapowiedział w Duchu Świętym, iż "nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce" (Łk 1, 78), którym jest Chrystus.
Niebo przed wschodem słońca ma kolor niemal różowy i dziś widzimy wyraźnie, że słońce zaraz wzejdzie, przyjdzie Światłość wielka i opromieni
naszą codzienność, nasze serca swoim ciepłem, rozpraszając ciemności grzechu...

Ten piękny tekst, zwany "Kantykiem Zachariasza", Zachariasz wypowiedział po tym, jak przez co najmniej 9 miesięcy milczał.
Oczywiście nie samo milczenie uzdolniło go do wypowiedzenia tak pięknych, natchnionych słów, ale mogło istotnie przyczynić się do tego, że
udało mu się tak głęboko przeniknąć Boże działanie i Boże plany...

Milczenie pomaga słuchać, a tego jest ciągle za mało.
Za mało słuchamy...
Dzisiaj posłuchajmy tego hymnu.
Choćby na przykład owej zapowiedzi, że będziemy służyć Bogu "bez trwogi".
Bo będziemy służyć Mu z miłości, a nie z lęku...
Albo zapowiedzi, że Jezus nas oświeci i skieruje nasze kroki "na drogę pokoju"...

Tekst „Kantyku Zachariasza”, jest codziennym elementem modlitwy brewiarzowej.
Czasami, niestety, odmawiamy go automatycznie...
Zachariasz przypomina, że Jezus przyszedł, aby dać nam światło, ciepło i pokój.
Warto, abyśmy dzielili się tym z innymi...

Módl się psalmami stopni...

Oto błogosławcie Pana,
wszyscy słudzy Pańscy,
którzy trwacie nocami w domu Pańskim.
Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu
i błogosławcie Pana!
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
Ten, który uczynił niebo i ziemię!

(Ps 134)...

SUMMA SUMMARUM

Wigilia jest oczekiwaniem i obietnicą. Nie dajmy sobie odebrać tego czasu, bo dobre przeżywanie jest w stanie wyzwolić w nas wiele dobra.

Jezus to Słońce ludzkości, Centrum świata, Wypełnienie sensu, Oczekiwany Mesjasz, Nadzieja...

Milczenie pomaga słuchać, a tego jest ciągle za mało. Za mało słuchamy...

Będziemy służyć Bogu "bez trwogi". Bo będziemy służyć Mu z miłości, a nie z lęku (Kantyk Zachariasza)...

Jezus nas oświeci i skieruje nasze kroki "na drogę pokoju" (Kantyk Zachariasza)...

Zachariasz przypomina nam, że Jezus przyszedł, aby dać ludziom światło, ciepło i pokój. Warto, abyśmy dzielili się tym z innymi.

 


Flag Counter