16 GRUDNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 5, 33-36 (Jan był lampą, co płonie i świeci)

Jezus powiedział do Żydów:
„Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On
był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście na krótki czas radować się jego światłem.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec
Mnie posłał”.

MEDYTACJA

W życiu każdego człowieka pojawia się ktoś, kto podobnie jak Jan wskazuje na Jezusa.
Jest to osoba, która poznała Boga.
Takie świadectwo jest cenne i warto być za nie wdzięcznym...
Kto w twoim życiu był (lub jest) Janem?...

Jan zostaje porównany do lampy, która oświeca drogę w ciemnościach.
Ale pamiętaj, że dążysz do Chrystusa, który jest światłem wiecznym i przy Nim pojedyncza lampa traci sens bycia.
Ty idziesz do Jezusa, który jest prawdziwie obecny i oświeca całe twoje życie...

Potrzeba pewnej wolności od osób, które są ci dane na drodze do Jezusa.
Są to osoby, które mogą ci wskazać kierunek, ale nie zawsze będą przy tobie...
Zastanów się, jak uczyć się wolności w drodze za Jezusem?...

Każdy człowiek potrzebuje osoby będącej świadkiem, znakiem tego, że jest się kochany i umiłowany przez Boga...
Są dwie kategorie osób będących świadkami.
Pierwsza kategoria to ludzie z jednorazowym świadectwem o Bogu, często na postawie indywidualnego doświadczenia, które zapewnia nas
o dobrej drodze naszego życia.
Drugą kategorią są osoby będące świadkami na całe życie człowieka, na co wskazują przede wszystkim ich czyny...

Ewangelista, opisując misję świętego Jana, wskazuje na jego zadanie: przygotować grunt ludzkich serc na przyjęcie nauki i cudów Pana
Jezusa.
Działanie Jezusa, Jego czyny i słowa wypływają z głębokiej relacji miłości do Ojca...

Radowanie się krótki czas światłem pochodzącym od Boga jest dość powszechną przypadłością.
Ten świat zachęca nas uporczywie do szukania ciągle nowych wrażeń.
W życiu duchowym tak się nie da.
Tu ważna jest pamięć o tym, co Pan uczynił w naszym życiu i w naszym sercu, niejako karmienie się tym, co dokonało się wcześniej.
Bo to, co czyni i mówi Bóg nigdy się nie deaktualizuje, nie przedawnia, nie wychodzi z mody, nie ma terminu ważności i nie staje się
przestarzałe.
To nie znaczy, że Bóg nie będzie nas zaskakiwał czymś nowym, ale z naszej strony nie może być uporczywego wyczekiwania nowych doznań
duchowych...

Nie przez przypadek Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia.
Ona jest właśnie pamiątką największych dzieł Boga, które ciągle są wydarzeniami trwającymi, bo Msza święta trwa...

Dobrze by było, gdyby sposób twojego życia pokazywał, że jesteś człowiekiem Boga.
Rozważaj to i módl się o to...

Zbawienie zostało przeznaczone dla wszystkich ludzi, ale Boży plan realizuje się z wykorzystaniem konkretnych osób...

Jest Jan – lampa, która płonie i świeci.
On przygotowuje do bezpośredniego spotkania z przychodzącym Mesjaszem.
Chociaż świecił krótko, jego światło było bardzo intensywne.
Przez swoją wierność wypełnił misję zleconą przez Boga...

Jezus, odwołując się do swojego Poprzednika, wskazuje, że w Jego Osobie wypełniają się proroctwa i dokonuje się zbawienie.
Świadectwo Jezusa zakłada jedność słów i czynów, a w ten sposób staje się wiarygodnym znakiem misji zleconej przez Ojca...

Warto wsłuchiwać się w głos Jana, aby dobrze przygotować się na przyjęcie Mesjasza.
Warto, by dać się poprowadzić światłu łaski, wołając: Marana tha!...

Proś Ducha Świętego, by pomagał ci w podążaniu za Jezusem i szukać wsparcia w innych ludziach, ale zarazem kroczyć w wolności
od nich...

SUMMA SUMMARUM

W życiu każdego z nas pojawia się ktoś, kto, podobnie jak Jan, wskazuje na Jezusa.

Dobrze, że są, lub byli, inni, ale potrzeba pewnej wolności od osób, które są nam dane na drodze do Jezusa.

Radowanie się krótki czas światłem pochodzącym od Boga to przypadłość tego świata, który przymusza nas do szukania ciągle nowych wrażeń.

W życiu duchowym nie może być uporczywego wyczekiwania nowych doznań duchowych. Tu ważna jest pamięć o tym, co Bóg uczynił w nas.

Karmienie się tym, co dokonało się wcześniej, to sens życia duchowego.

Eucharystia to źródło i szczyt chrześcijańskiego życia. To pamiątką trwających największych dzieł Boga, bo Msza święta trwa.

Zbawienie zostało przeznaczone dla wszystkich ludzi, ale Boży plan realizuje się z wykorzystaniem konkretnych osób.

Warto wsłuchiwać się w głos Jana, aby dobrze przygotować się na przyjęcie Mesjasza. Marana tha!...

Podążajmy za Jezusem i szukajmy wsparcia w innych ludziach, ale zarazem kroczmy w wolności od nich.

 

Flag Counter