8 GRUDNIA

CZWARTEK, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy
było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na
wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane
Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa».
Wtedy odszedł od Niej anioł.

MEDYTACJA

Maryja cała jest Adwentem...
Tak napisał o Niej Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater.
Cała jest „oczekiwaniem na działanie Boga”...

Matka Boża uczy cię bezgranicznej otwartości na Jego łaskę.
Ona żyła według słowa Bożego i potwierdziła tę postawę w chwili zwiastowania, gdy anioł Gabriel wyraził oczekiwanie Ojca Niebieskiego
względem Niej...

W swoim „tak” wypowiedzianym Bogu, Maryja włącza się w tradycję proroków Starego Testamentu, posłusznych słowom Pana.
Ona połączyła w sobie doświadczenie wiary Abrahama i odwagę Mojżesza.
To właśnie Ją, i Kościół, którego jest Matką, zapowiadają kobiety Starego Przymierza: Sara – matka Izaaka, Hanna – matka Samuela
i Elżbieta – matka Jana Chrzciciela...

Maryja jest Niewiastą czuwającą i oczekującą Boga.
To ona ożywia w twoim sercu tęsknotę za świętością i pragnienie całkowitego powierzenia się Bogu.
Jest Matką pięknej miłości oraz Patronką twojego oczekiwania na Boga.
Ona podpowiada, by pragnienia twojego serca były zawsze piękne, czyste, a w intencji – wielkoduszne...

Tak jak Maryja zapytaj szczerze: Panie, co chcesz, abym uczynił?
Twoje życie powinno codziennie owocować czynami, które Bóg dla ciebie przygotował.
Ty również masz swoje małe i wielkie „zwiastowania”, natchnienia pochodzące od Ducha Świętego, czasami przekazywane nawet przez twoich
najbliższych.
Staraj się więc o wewnętrzne wyciszenie, byś zdołał je usłyszeć, przyjąć i wypełnić...

Nikt nie lubi żyć w lęku i niepewności.
Ty - również.
Chcesz, by twoje życie przebiegało według własnych koncepcji...

Z pewnością Maryja również miała plany, ambicje i marzenia, jak zrealizuje swoje życie.
Jednak doświadczenie miłości Boga sprawiło w jej życiu zarzucenie realizacji dotychczasowych marzeń, a przyczyniło się do
wypełnienia misji Mesjańskiej Boga względem człowieka...

Wymagania Boga względem człowieka niejednokrotnie paraliżują, wywołują lęk przed porzuceniem utartych schematów, choć niejednokrotnie
narzekasz, że jest ci z tym źle...

Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi powiedzieć Jej o woli Boga względem Niej, ale byłbyś w błędzie, gdybyś sądził, że ta wola Boga była
rozkazem.
Wola Boga względem ciebie, i innych luidzi, jest łaską, czyli wyrazem miłości, którą możesz przyjąć, albo odrzucić...

Łaska Boga okazana Maryi nie okazała się dla Niej czymś łatwym.
Jednak zgoda na to, co jest trudne czyni twoją miłość niepokalaną, czyli nie ubrudzoną egoizmem...

Maryja naucza pokory i absolutnego zaufania Bogu.
Pokazuje, że to On ma być w centrum twojego życia, a nie ty...
Zatem, dobrzy byłoby, abyś kiedyś po latach, miał pewność, że jest Bóg i wiedział, że ty Nim nie jesteś...

On jest mocniejszy niż zło i grzech.
Jego hojność i łaskawość nie ogranicza się tylko do Maryi.
Ogarnia także każdego człowieka, nawet najmniejszego, najbardziej słabego i grzesznego.
Napełnia człowieka wszelkim błogosławieństwem duchowym, wybiera przez założeniem świata i z miłości przeznacza dla siebie...

Od Matki Jezusa ucz się zawierzenia całego życia Bogu...
Proś Ją, byś miał odwagę wiary, która nie cofa się przed trudnościami...

Módl się Psalmami ufności...

Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie:
«Niby ptak uleć na górę!»
Bo oto grzesznicy łuk napinają,
kładą strzałę na cięciwę,
by w mroku razić prawych sercem.
Gdy walą się fundamenty,
cóż może zdziałać sprawiedliwy?
Pan w świętym swoim przybytku,
Pan ma tron swój na niebiosach.
Oczy Jego patrzą,
powieki Jego badają synów ludzkich.
Pan bada sprawiedliwego i występnego,
nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.
On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników;
wiatr palący będzie udziałem ich kielicha.
Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość;
ludzie prawi zobaczą Jego oblicze
(Psalm 11)...

SUMMA SUMMARUM

Maryja ożywia w naszym sercu tęsknotę za świętością i pragnienie całkowitego powierzenia się Bogu.

Maryja jest Matką miłości oraz Patronką naszego oczekiwania na Boga.

Maryja podpowiada, by pragnienia naszego serca były zawsze piękne, czyste, a w intencji wielkoduszne.

Tak jak Maryja zapytajmy szczerze: "Panie, co chcesz, abym uczynił?"

My również mamy swoje małe i wielkie „zwiastowania”, natchnienia Ducha Świętego, czasami przekazywane nawet przez najbliższych.

Nasze "zwiastowania" usłyszymy, przyjmiemy i wypełnimy wtedy i tylko wtedy, gdy wyciszymy się wewnętrznie.

Wola Boga względem nas nie jest rozkazem, ale łaską, czyli wyrazem miłości, którą możemy przyjąć, albo odrzucić.

Łaska Boga okazana Maryi nie była łatwa. Jednak zgoda na to, co jest trudne czyni naszą miłość niepokalaną, czyli nie ubrudzoną egoizmem.

Maryja naucza pokory i absolutnego zaufania Bogu. Pokazuje, że to On ma być w centrum naszego życia, a nie my.

 

 

Flag Counter