3 GRUDNIA

SOBOTA, Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

EWANGELIA - Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8 (Jezus lituje się nad znękanymi)

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby
i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby
i wszelkie słabości.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już
jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie».

MEDYTACJA

Jezus litujący się nad tłumami daje nadzieję, że wszyscy szukający Go i przychodzący do Niego znajdą pomoc...
Jezus, mimo tłumów, widzi każdego.
Widzi także ciebie...

Dzisiejsza Ewangelia podkreśla, że miłosierny Jezus leczy wszystkie choroby i wszystkie słabości...

Wiele jest ludzi, którzy potrzebują miłosierdzia Boga, boskiego uleczenia ich życia.
Czy znasz takie osoby?...
Czy zechcesz przyprowadzić je do Jezusa?...
On będzie cię umacniał, ale też prosi, abyś modlił się o ludzi, których będzie mógł wysłać na swoje żniwo.
Może jesteś jednym z tych robotników...

Nie wahaj się zrealizować polecenia Chrystusa, aby iść i głosić Jego królestwo.
Nie oczekując niczego w zamian, wstań i wyjdź do ludzi, których Jezus stawia na twojej drodze.
Miłosierny Bóg zapewnia, że jeśli zaczniesz to robić, będzie czynił cuda w życiu twoim i tych, do których cię pośle...

"A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza" (Mt 9, 36)...
W tym zdaniu zawarty jest sens misji Jezusa.
Bóg wzruszył się ludzką niedolą do tego stopnia, że stał się Człowiekiem.
Syn Boży przyszedł do całej ludzkości, pobitej i poranionej grzechem, a na końcu opuszczonej.
Wielu uzdrowił i wielu przygarnął.
Jego siły były ograniczone, tak po ludzku, ale obdarował swoją misją kolejnych ludzi...
Zrobił to, aby pokazać, że człowiekowi najlepiej może pomóc drugi człowiek, ten który żyje według Ducha Bożego...

Jezus udziela Apostołom tych samych prerogatyw, które były dotąd Jego wyłączną domeną: władza nad duchami nieczystymi oraz leczenie
wszystkich chorób i słabości.
Te prerogatywy oparte są na czymś, co w gruncie rzeczy definiuje Jezusa - na Miłości.
Dlatego to, czym Jezus uposażył swoich Apostołów, można streścić w jednym poleceniu: "Miłujcie jak Ja!"...

Jest wielu, którzy pragną czynić cuda mocą Jezusa.
Ale często nie pamiętają o tym, że największy cud mocą Jezusa jaki mogą uczynić to okazać komuś Miłość.
Tylko ta Miłość wypędza duchy nieczyste, leczy wszelkie choroby i słabości...

Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazany jest jako ktoś pełen litości i troskliwości.
Ma w sobie Boga czułego, bliskiego i nieobojętnego na los człowieka.
Boga, który z miłości do ludzi jest zdolny na wiele, nawet na barbarzyńską śmierć na krzyżu...

Niektórzy chwytają się tego, co trwałe, stabilne i pewne.
Bóg chwyta tych, którzy nie mają czego się chwycić.
Tylko dlatego, że nie mają.
Tylko dlatego, że jego serce wypełnia współczucie...

Jezus nie poszedł, by uzdrawiać i karmić.
Jezus chciał być blisko, więc „idźcie” znaczy mniej więcej to samo, co "bądźcie blisko"...

Proś Boga o litość nad swoimi słabościami i łaskę do głoszenia Królestwa Bożego...

Módl się Psalmami nadziei...

Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę,
mój Boże,
Tobie ufam: niech nie doznam zawodu!
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!
Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu;
doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,
i naucz mnie Twoich ścieżek!
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,
i w Tobie mam zawsze nadzieję.
Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie,
na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Nie wspominaj grzechów mej młodości <ani moich przewin>
ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości
ze względu na dobroć Twą, Panie!
Pan jest dobry i prawy:
dlatego wskazuje drogę grzesznikom;
rządzi pokornymi w sprawiedliwości,
ubogich uczy swej drogi.
Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność
dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie,
odpuść mój grzech, a jest on wielki.
Kim jest człowiek, co się boi Pana?
Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.
Będzie on przebywał wśród szczęścia,
a jego potomstwo posiądzie ziemię.
Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją,
i powierza im swoje przymierze.
Oczy me zawsze zwrócone na Pana,
gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła4.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Oddal uciski mojego serca,
wyrwij mnie z moich udręczeń!
Spójrz na udrękę moją i na boleść
i odpuść mi wszystkie grzechy!
Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu
i gwałtownie mnie nienawidzą.
Strzeż mojej duszy i wybaw mnie,
bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.
Niechaj mnie chronią niewinność i prawość,
bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję.
Boże, wybaw Izraela
ze wszystkich jego ucisków!
(Ps 25)...

SUMMA SUMMARUM

Jezus, który lituje się nad tłumami, daje nadzieję, że wszyscy szukający Go i przychodzący do Niego, znajdą pomoc.

Miłosierny Jezus leczy wszelkie choroby i wszystkie słabości.

Jeżeli będziemy głosić Jego Królestwo, On będzie czynił cuda w naszym życiu i tych, do których nas pośle.

"A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza" (Mt 9, 36). To sens misji Jezusa.

On pokazał, że człowiekowi najlepiej może pomóc drugi człowiek, ten który żyje według Ducha Bożego.

Największy cud jaki możemy uczynić mocą Jezusa, to okazać komuś Miłość.

Bóg chwyta tych, którzy nie mają czego się chwycić.

Jezus nie poszedł, by uzdrawiać i karmić. On chciał być blisko, więc „idźcie” znaczy mniej więcej to samo, co "bądźcie blisko".

 

 

Flag Counter