14 LISTOPADA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 18, 35-43 (Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem)

Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał:
«Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.
A gdy się zbliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?»
Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał».
Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła».
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

MEDYTACJA

Człowiek niewidomy ma wyostrzone pozostałe zmysły.
Ale to, co najważniejsze, można dostrzec jedynie sercem.
Niewidomy dostrzegł oczami swojej duszy, że jego ratunek i zbawienie są w Jezusie.
Bliskość Jezusa wzbudziła pragnienie spotkania z Nim...

Jezus odpowiada na pragnienie serca, wyrażone w żarliwej modlitwie i błaganiu.
Podchodzi do niewidomego i zaczyna z nim rozmawiać.
Pyta o jego pragnienia.
Niewidomy odpowiada natychmiast, że pragnie widzieć.
Jezus spełnia jego pragnienie.
Niewidomy dziękuje Bogu za Jego łaskę i wielbi Go...

Ty również możesz błagać.
Jak niewidomy z dzisiejszej Ewangelii, albo jak Salomon, który prosił o serce zdolne do rozróżniania dobra od zła, o światłe oczy duszy, aby dostrzegać wielkość
Bożej mocy w swoim życiu i nadzieję swego powołania...

Jezus spełnia pragnienia wierzącego serca i odpowiada na gorące modlitwy.
Przywraca wzrok, obdarza darami Ducha Świętego, mądrością, radą i pobożnością...

Jezus odmienił los niewidomego człowieka...
Jezus realnie może zmienić twoje życie...
Być może nie zdajesz sobie sprawy jak bardzo Jezus mógłby odmienić na lepsze twój los, gdybyś pozwolił Mu działać w twoim życiu, gdybyś zawołał: "Jezusie, ulituj się nade mną!" i poprosił, aby przywrócił ci wzrok...

To jest niezmiernie istotne - przejrzeć.
Wiele bowiem cierpienia, lęku, niepokoju, egoistycznych zachowań i trudności w przebaczeniu bierze się z tego, że nie widzi się prawdy.
Jezus chce ci otworzyć oczy na wiele spraw, o których nie masz pojęcia, zwłaszcza na swoją miłość.
A to na pewno zmieni w twoim życiu wiele, czyniąc je lepszym...

Niezwykle piękne i przekonujące w Ewangelii są przykłady, w których Jezus lituje się nad biedami ludzkimi.
Uzdrawia człowieka, który był w tamtych czasach wykluczony ze społeczeństwa, bo jego choroba, jak wielu zakładało, była wynikiem grzechu i nie ma sensu go
wspierać.
Jednak dzisiejszy fragment Ewangelii przypomina również te chwile w życiu, kiedy przychodzisz do Boga i prosisz o litość oraz o taki „zdrowy”, Chrystusowy
wzrok, który pozwala patrzeć z miłością na świat, a szczególnie na ludzi, których spotykasz...

Wiara nie jest sprawą jednego dnia.
Odkryta i przyjęta przez ciebie, pozwala, byś „wydał owoc w swoim czasie”, jak „drzewo zasadzone nad płynącą wodą” (Ps 1, 3)...
Drzewo wzrasta powoli i musisz czekać na upragniony owoc.
Ale to czekanie ma sens, bo uczy pokory, przypomina o „pierwotnej miłości” i o szacunku do korzeni, zachęca do wytrwałości i do odkrycia żywej wody,
z której możesz czerpać...

Spróbuj dostrzec wielkie dzieła Boże w twoim życiu i dziękuj za nie...

Dziękuj Bogu za Jego Opatrzność, koncentrując się na konkretnych chwilach i wydarzeniach...

Proś Ducha Świętego o łaskę koncentracji i modlitwy...

Proś o dar wolności w przyjmowaniu łaski od Boga...

Dwie drogi życia
1 Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców1,
2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.
4 Nie tak występni, nie tak:
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych2,
6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie
(Psalm 1)...

SUMMA SUMMARUM

Jezus odpowiada na pragnienie serca, wyrażone w naszej żarliwej modlitwie i błaganiu.

My również możemy błagać Jezusa: jak niewidomy spod Jerycha - o widzenie, albo jak Salomon - o serce zdolne do rozróżniania dobra od zła.

Dostrzegajmy wielkość Bożej mocy w swoim życiu i nadzieję swego powołania.

Jezus mógłby odmienić na lepsze nasz los, gdybyśmy pozwolili Mu działać w naszym życiu i zawołali: "Jezusie, ulituj się nade mną!".

Przejrzenie ma sens. Wiele cierpienia, lęku, niepokoju, egoistycznych zachowań i trudności w przebaczeniu bierze się z niewidzenia prawdy.

Jezus chce otworzyć nasze oczy na wiele spraw, o których nie mamy pojęcia, a zwłaszcza na naszą miłość.

Przejrzenie pozwala patrzeć z miłością na świat, a szczególnie na ludzi, których spotykamy każdego dnia.

Wzrastanie w wierze, to czekanie. Ale uczy pokory, szacunku do korzeni, wytrwałości, prowadzi do odkrycia wody żywej, z której można czerpać.

 

 

Flag Counter