16 WRZEŚNIA

PIĄTEK, Wspomnienie Świętych Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, męczenników

EWANGELIA - Łk 8, 1-3 (Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia)

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu
oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria zwana Magdaleną, którą opuściło siedem
złych duchów: Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda: Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego
mienia.

MEDYTACJA

Jezus głosił ewangelię, był cały czas w drodze, docierał do miast i wsi.
Razem z Nim szli apostołowie, uczniowie i uczennice.
Szli, a w drodze poznawali jej cel, którym ma być zbawienie...

Kiedy Jezus wysyłał uczniów nakazywał im, żeby nie brali pieniędzy ani innego zabezpieczenia materialnego.
A jednak w dzisiejszej Ewangelii jest mowa o tym, że przyjmuje On wsparcie finansowe kobiet, które "usługiwały
ze swojego mienia
"...

Wśród kobiet, uczennic Jezusa, jest wymieniona Joanna, żona zarządcy u Heroda.
Nawet w otoczeniu złego człowieka, jakim był Herod, były osoby gotowe pójść za Jezusem.
Chrystus nie odrzuca nikogo...

Czasami zdarza się, że za czyimś aktywnym działaniem, stoi ukryte wsparcie innych osób – ofiara trudu,
modlitwy, a także ofiara finansowa...
Bo pójście za Jezusem to gotowość do służby, czasami swoją pracą, czasami modlitwą, a czasami swoim
mieniem...

Poznanie Jezusa zaczyna się od towarzyszenia Mu...
Znać kogoś, to także dzielić wspólne doświadczenie.
Coś co nas połączyło, co przeżyliśmy razem...
Znać - to być blisko...
Jezus nazywa apostołów przyjaciółmi, bo chce mieć wiele wspólnego z nimi, a najlepiej chciałby dzielić z nimi
wszystko...

Maryja była wierna i nieustannie obecna przy Jezusie.
W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o tym, że również inne kobiety w ten sposób podążały za Jezusem po drogach
Ziemi Świętej.
Czy zatem może dziwić, że to one właśnie jako pierwsze spotkały Zmartwychwstałego?...

Te skromne niewiasty przypominają, że rośnie to, co się buduje, a one budowały swoją więź z Jezusem, chodziły
za Nim, słuchały Go, pragnęły okazać Mu cześć i miłość.
Zaowocowało to spotkaniem, które ostatecznie przemieniło ich życie, a było to spotkanie ze Zmartwychwstałym...

Od początku Jezus tworzył wspólnotę mężczyzn i kobiet.
Nie organizację lub stowarzyszenie, ale wspólnotę.
Tych ludzi nie łączyła przynależność, ale On ich łączył.
To jest pierwowzór Kościoła...

Kościół nie jest stowarzyszeniem albo organizacją.
Owszem, potrzebuje prawnych uregulowań, ale głównie dla członków Kościoła, którzy daleko są od Jezusa.
A niestety, daleko od Jezusa jest wielu członków Kościoła.
Nie dlatego, że nie można się do Niego dopchać.
Raczej dlatego, że zajęci są innymi sprawami niż towarzyszenie Jezusowi...
I dlatego tak wielu chrześcijan oddala się od Boga...

Chrystus przynosi przebaczenie grzechów i szczęśliwą wieczność...

Cuda są ważne, ale nie najważniejsze.
Najważniejsze jest życie.
Nieskończone...

Czy potrafisz przyjmować dary?...

Czy dziękujesz za darczyńców?...

W co inwestujesz swój czas i swoje siły?...

Czy przede wszystkim szukasz Boga we wszystkich sferach swojego życia?...

Proś o łaskę Bożego spojrzenia na twoje wędrowanie z Jezusem i trwanie przy Nim...

SUMMA SUMMARUM

Wędrowanie z Jezusem i trwanie przy Nim, to poznawanie celu swojej drogi. Celem tym ma być zbawienie.

Pójście za Jezusem to gotowość do służby, czasami swoją pracą, czasami modlitwą, a czasami swoim
mieniem.

Poznanie Jezusa zaczyna się od towarzyszenia Mu.

Znać kogoś, to dzielić wspólne doświadczenie. Znać - to być blisko.

Rośnie to, co się buduje. Buduj swoją więź z Jezusem, chodź za Nim, słuchaj Go, pragnij okazywać Mu cześć i miłość.

Budowanie relacji z Nim prowadzi do spotkania Go, a to przemienia życie.

Chrystus przynosi przebaczenie grzechów i szczęśliwą wieczność.

Cuda są ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest życie. Nieskończone.

 

 

Flag Counter