15 LIPCA

PIĄTEK, Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 12, 1-8 (Syn Człowieczy jest Panem szabatu)

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
A On im odpowiedział:
«Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł
chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez
winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych.
Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

MEDYTACJA

Dystans, to słowo, które charakteryzuje faryzeuszy.
Jednak jest to dystans niewłaściwy.
Prawo ponad wszystko.
Co z tego, że uczniowie są głodni, to dla nich nieistotne...

Wiara wzywa do dystansu, uczy dystansu do ziemskich spraw, jednak na pewno nie w stylu faryzeuszy.
Jak wygląda Twój dystans?...

Pamięć i formułowanie wniosków.
Tego brakowało faryzeuszom.
Wybrali jasne i klarowne zasady, bo o nich łatwiej pamiętać i łatwo je stosować.
Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana.
Wymaga nieustannego dopasowywania się do obecnej sytuacji.
Nie można się zamknąć, jeśli chce się żyć prawdziwie.
To nie jest łatwe, ale jest niezbędne, bo w życiu jest mnóstwo wyjątków...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
On decyduje o tym, co jest właściwe, a co nie...

Przepisy i regulacje są często drugorzędne.
Chrystus jest Panem, On decyduje.
Skoro masz Go naśladować, to również w tym.
Nie chodzi o celowe działanie wbrew zasadom, ale o zaangażowanie, które może wiązać się z wyjściem poza
przyjęty schemat.
Czy jesteś na to gotowy?...

Tylko Bóg zna serce człowieka...
Wobec osobistych niepowodzeń potrafisz łatwo usprawiedliwiać się lub przedstawiać okoliczności łagodzące,
natomiast bliźnich popełniających grzechy bezdyskusyjnie i surowo osądzasz.
Gdybyś innych ludzi traktował jak siebie, nie byłoby tylu nieporozumień...

A może, gdy zgrzeszysz jesteś surowy i okrutny wobec samego siebie i dlatego nie potrafisz okazywać
miłosierdzia bliźnim?...
Pamiętaj jednak jednak, że jedynie patrzenie na siebie i na bliźnich oczami Jezusa, a więc przez pryzmat
miłosierdzia, buduje lepszy, pełen przebaczenia i miłości świat...

Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat” – mówią do Jezusa faryzeusze.
A zatem - co wolno czynić?...
U wielu ludzi ta kwestia przybiera następującą formę: „Czy to już grzech, czy jeszcze nie?”.
W ten sposób religia zaczyna przypominać pole minowe: jeden fałszywy krok i biedny człowiek wylatuje
w powietrze.
Czy wiarę warto przeżywać w tak neurotyczny sposób?
Jezus nie zaprasza cię przecież na pole minowe, ale do swojego domu, gdzie jest mieszkań wiele
i po to, abyś mógł tam dojść, umiera na krzyżu.
Dlatego życie religijne ma swoje prawa, a pierwszym z nich jest miłosierdzie...

Miłosierdzie nie oznacza jednak pobłażliwości, ale prawdziwą odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka
przed obliczem Boga...
Po zabójstwie Abla Bóg pyta Kaina: „Gdzie jest twój brat?”.
Bóg pyta mordercę o miłosierdzie.
Czemu nie okazałeś się odpowiedzialny za twojego brata?...

Gdy Jezus mówi, że chce raczej miłosierdzia niż ofiary, ma na myśli taką odpowiedzialność, która nie cofnie
się, w razie potrzeby, przed ofiarą z własnego życia.
Stając się powoli takim człowiekiem, naśladujsz Zbawiciela, który oddał życie za zbawienie świata...

Najwyższym ustanowionym prawem jest Miłość.
Inne prawa mają wartość i aktualność o tyle, o ile są zgodne z Miłością.
Tego niestety nie rozumieli nie tylko faryzeusze, ale też nie rozumie wiele ludzi...

Skąd bierze się gloryfikacja innych praw niż Miłość?
Bierze się z nieznajomości Miłości.
Ona jest dla wielu przysłowiową "czarną magią".
Nie mają o niej pojęcia i dlatego wolą ją pomijać...
Kto poznał Miłość i ją przyjął jako swój sposób życia, ten "kocha i robi, co chce", jak mówił Św. Augustyn...

Panie szabatu, pomóż mi naśladować Ciebie we wszystkim...

SUMMA SUMMARUM

Wiara wzywa do dystansu i uczy dystansu do ziemskich spraw.

Gdybyśmy innych ludzi traktowali jak siebie, nie byłoby tylu nieporozumień.

Tylko patrzenie na siebie i bliźnich oczyma Jezusa, czyli przez pryzmat
miłosierdzia, buduje lepszy, pełen przebaczenia i miłości świat.

Życie religijne ma swoje prawa, a pierwszym z nich jest miłosierdzie.

Miłosierdzie nie oznacza pobłażliwości, ale prawdziwą odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka
przed obliczem Boga.

Gdy Jezus mówi, że chce raczej miłosierdzia niż ofiary, ma na myśli taką odpowiedzialność, która nie cofnie
się, w razie potrzeby, przed ofiarą z własnego życia.

Najwyższym ustanowionym prawem jest Miłość. Inne prawa mają wartość i aktualność o tyle, o ile są zgodne
z Miłością.

Kto poznał Miłość i ją przyjął jako swój sposób życia, ten "kocha i robi, co chce", jak mówił Św. Augustyn.

 

 

Flag Counter