23 CZERWCA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 7, 21-29 (Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!” wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”. Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry
i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom.
I runął, a upadek jego był wielki».
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

MEDYTACJA

W kościele często słyszy się o wypełnianiu woli Bożej i o naśladowaniu Jezusa...
Co, tak naprawdę, na ten temat mówi Jezus?...

Jezus mówi do uczniów, że nie każdy, kto powołuje się na Niego, wejdzie do Królestwa Niebieskiego...
Ale przecież chcemy należeć do Chrystusa i chcemy działać w Jego imieniu.
Słyszymy o poddaniu się woli Boga Ojca.
To jest punkt zwrotnym w życiu chrześcijanina...

Życie człowieka jest jak budowanie domu.
Są dwa sposoby.
Pierwszy to słuchanie Słowa Bożego i wypełnianie go.
Drugi to słuchanie bez działania, które może zamienić się w modlitwę bezowocną i oderwanie od realnego życia.
Natomiast działanie bez słuchania Boga, staje się aktywizmem i przecenianiem własnych możliwości.
Dopiero życie jako połączenie słuchania i działania nabiera głębokiego sensu, bez względu na bieg wydarzeń...

Jezus mówi jako ten, który ma władzę.
Jak ten, który zna życie, a zatem jest praktykiem, a nie tylko teoretykiem...

Władza Jezusa to zapewnienie ci opieki na każdy dzień.
Możesz stać się narzędziem w Bożych rękach, jeśli będziesz słuchał Jego nauki.
Czy chcesz, aby tak było?...

Człowiek roztropny to ten, który więcej słucha niż mówi oraz wiernie wypełnia, a nie tylko prosi...
Najpiękniejsze słowa i intencje nie wystarczą.
Potrzebna jest wola zrobienia czegoś nawet niewielkiego, ale z ufnością, że dokończy to Bóg.
On tego od ciebie oczekuje po to, aby mógł zbudować twoje życie na skale...
A zatem, nie wystarczy słuchać Jego słów, ale należy je również wypełniać, czyli żyć zgodnie
z Ewangelią...

Ale Jezus zwraca uwagę także na to, że zachowanie Jego nauki nie czyni życia bezproblemowym, podobnie jak niezachowanie jej w życiu, nie sprawi, że nagle dzień będzie jedną wielką sielanką... Różnica jest w sile i mądrości, która jest dana uczniom Jezusa, a której nie mają ci, którzy naukę Pana odrzucają.
Burze, deszcze i potoki, jak mówi Jezus, spadają na domy zbudowane na skale i na piasku.
I nie da się tego uniknąć.
Jednak można je zbudować roztropnie albo lekkomyślnie.
Dom na skale przetrwa, a dom na piasku rozpadnie się...
Buduj więc roztropnie, czyli na skale.
Na skale Miłości...

Gdy Jezus zakończył, tłumy zdumiewały się Jego nauką.
Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich Uczeni w Piśmie...

Fundament musi być dobry.
Nie da się zbudować nic wielkiego na złym fundamencie.
Nie da się w ogóle nic zbudować na złu.
Zło bowiem jest brakiem dobra, czyli nicością, a nicość jako fundament oznacza brak fundamentu...

Słowo Boże definiuje czym jest dobro.
Dlatego Jezus mówi: "Kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry
i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony
"...
Dobro ma konkretną postać - tę ukazaną przez Jezusa...

Podziękuj Jezusowi za to, że pokazuje ci drogę, którą warto podążać, aby łączyć swoje codzienne życie
z wiarą...

 

 

Flag Counter