9 CZERWCA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 5, 20-26 (Wymagania nowego Prawa w dziedzinie miłości bliźniego)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście że powiedziano przodkom: “Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu “Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł “Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź
i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz».

MEDYTACJA

Nie możesz przeżyć swojego życia w oderwaniu od innych ludzi...
Jezus zaprasza do naśladowania siebie...
Zaprasza także do wrażliwości na drugiego człowieka...

Jezus dzisiaj naucza o sprawiedliwości, miłości i przebaczeniu...
W życiu nie chodzi tylko o to, aby żyć dla siebie samego.
W świecie, gdzie egoizm i egocentryzm bywa często stylem życia, chrześcijanin jest zapraszany, by żyć
i być dla innych...

Bieda dzisiejszego człowieka to nie tylko brak środków do życia.
Dziś biednym często jest człowiek, który nie może cieszyć się pełnią życia i poszanowaniem godności człowieka...

Dla chrześcijanina "być dla innych" oznacza "dążyć do prostszego życia", do przeciwdziałania coraz bardziej powszechnemu konsumpcjonizmowi...
"Być dla innych" to także wrażliwość na sytuacje, kiedy naruszona jest godność człowieka i wrażliwość na ludzi znajdujących się na marginesie życia...

Dążenie do sprawiedliwości w życiu społecznym to zmiana niesprawiedliwych struktur.
Zmiana tam, gdzie jest to możliwe.
Często nie wystarczy tylko opór wobec niesprawiedliwości...

Wsłuchując się w słowa Jezusa, ucz się, jak dążyć do zmiany tego, co niesprawiedliwe, tego, co zagraża
i narusza godność człowieka.
Jezus mówi, że należy zacząć od siebie...

Chrystus ukazuje poszczególne przykazania w odpowiedniej perspektywie, przedstawia głębsze ich rozumienie i właściwą interpretację...
Dzisiaj występuje w obronie wartości, jaką jest życie, a którą to wartość ochrania i promuje Piąte Boże przykazanie - "nie zabijaj"...

Niechaj dzisiejsza Ewangelia zaowocuje w tobie rosnącą troską o życie biologiczne i duchowe, o życie doczesne i wieczne, własne oraz innych...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 18, 41-46) jest mowa o Eliaszu i jego modlitwie, która otwiera niebiosa.
A zatem - doceniaj modlitwę i pamiętaj, że ten, kto żyje w bliskości z Bogiem, może również poprzez modlitwę uprosić wiele dla świata...

Jezus w Ewangelii wskazuje na warunki owocnej modlitwy.
Jest nią przede wszystkim sprawiedliwość, czyli wierność Bogu.
Nie można modląc się prowadzić podwójnego życia.
Jeśli chcesz, aby twoja modlitwa była owocna, konieczna jest zażyłość z Bogiem...

Dzisiaj Jezus ponownie występuje przeciwko legalistycznemu przeżywaniu wiary.
Nie wystarczy być poprawnym w postępowaniu, aby wejść do królestwa niebieskiego.
Potrzebna jest wewnętrzna przemiana - zmiana postawy wobec drugiego człowieka...

Przejawem zbyt małej sprawiedliwości, czyli dobroci człowieka, może być gniew wymierzony przeciwko komuś, albo nawet nazwanie kogoś półgłówkiem, czyli "raka", lub bezbożnikiem...
Bo każda forma upokorzenia człowieka jest swoistym zabójstwem.
Każdy człowiek bowiem ma wielką godność.
Jest to godność dziecka Bożego...

Nie wystarczy być poprawnym moralnie.
Aby wejść do królestwa niebieskiego potrzebne jest nowe, pozytywne i życzliwe spojrzenie na każdego człowieka.
Bo na tym polega Miłość, na której królestwo niebieskie się opiera...

Zastanów się i odpowiedz na następujące pytania:
- czy żyjesz naprawdę?...
- czy innym ludziom upiększasz, czy uprzykrzasz życie?...

Proś Jezusa o wytrwałość zanurzania się w żywych nurtach słowa Bożego po to, byś mógł zmieniać świat wokół siebie na lepszy...

 

Flag Counter