8 CZERWCA

ŚRODA, Wspomnienie św. Jadwigi, królowej

EWANGELIA - Mt 5, 17-19 (Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki
w królestwie niebieskim».

MEDYTACJA

Stań dzisiaj przed Jezusem i złóż Mu swoje życie, a zwłaszcza to, czego nie rozumiesz i z czym sobie nie radzisz...
Zastanów się, czego dzisiaj oczekujesz od Niego...

Jezus wyjaśnia uczniom swoją misję.
Zna ich oczekiwania i dlatego chce postawić ich w prawdzie, chce, by zauważyli, że mimo nadużyć albo złej interpretacji prawa, On nie przyszedł znieść prawa, lecz je wypełnić.
I dając obietnicę chce, byś tego prawa strzegł i uczył innych je wypełniać...

Jezus wie, że wypełnianie przykazań jest trudne, a życie z innymi ludźmi bywa uciążliwe.
Sam jednak pierwszy daje przykład, jak to zrobić, mimo że jest oskarżany, osądzony i w końcu ukrzyżowany...

Jezusowi zależy na tym, by spełnić wolę Ojca i wypełnić Jego prawo.
Dzieli się tym pragnieniem z tobą: „ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie”...
Jakże ważne jest każde słowo i każda kreska w tym, czego pragnie Ojciec.
Jezus chce, by stało się to również twoim pragnieniem.
Jednocześnie obiecuje, że będziesz wielki w królestwie niebieskim...

10 Bożych przykazań, to 10 drogowskazów, które ukazują właściwy kierunek, 10 szlaków wolności, które mieszczą się w najważniejszym przykazaniu - przykazaniu miłości.
I to Prawo jest niezmienne...
Ale taką fundamentalną prawdę trzeba dzisiaj ze szczególną mocą przypominać...
Jezus mówi "nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków", czyli skasować Stary Testament.
Nie po to przyszedłem.
Przyszedłem po to, aby pokazać głęboki sens, który krył się we wszystkich rozporządzeniach Starego Testamentu, żeby zmienić mentalność ludzi, która ugrzęzła w złej rutynie myślenia religijnego.
Przyszedłem jako Ten, który wyzwala do głębszej prawdy i do odkrycia sensu pewnych działań, które do tej pory były przez wielu ludzi wykonywane bez refleksji i bez zrozumienia...

Opisana w dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 18, 20-39) scena ofiary na Górze Karmel jest w pewnym sensie obrazem współczesnego świata.
Wszyscy tam zgromadzeni spierają się o to, jaki naprawdę jest Bóg.
Zdecydowana większość czci Baala, boga deszczu i burzy.
Eliasz opowiada się za Bogiem Izraela...

Dzisiaj także nie milknie spór, jaki naprawdę jest Bóg i Kim On jest, czego wymaga, co jest dla Niego istotne i w jaki sposób Mu służyć?...
Są i tacy, którzy pytają, czy On w ogóle istnieje...

Probierzem na Karmelu jest kult – gdzie Bóg odpowiada, tam jest prawda...
Czytając o zmaganiu Eliasza z prorokami Baala, pomyśl o Mszy Świętej...
To Ofiara Eucharystyczna pokazuje Kim jest Bóg – że jest On łaskawy i pełen miłosierdzia...

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o tym, że każde słowo Pisma się wypełni, to znaczy stanie się faktem.
Tak będzie również w twoim życiu...
Czas prosić Boga o dar rozumienia Biblii.
Trzeba do niej powracać, trzeba ją czytać i nią się modlić...
Jak człowiek, który kocha, powraca do słów i gestów ukochanych osób...

Prawo i Prorocy Starego Testamentu zapowiadali Mesjasza i Jezus te zapowiedzi wypełnił.
Ale On wypełnił je także w innym sensie - wypełnił Miłością...

Często ludzi rażą niektóre fragmenty Starego Testamentu, bo nie pokazują Boga takim, jakim Go znają z Ewangelii.
I nic dziwnego, skoro Stary Testament nie jest wypełniony.
Wypełnia go dopiero Nowy Testament, zwłaszcza Ewangelia...
To wszystko mówi nam o tym, że Bóg odsłania się człowiekowi stopniowo.
Dlatego nie można nigdy zatrzymać się w drodze poznawania Boga.
On każdemu człowiekowi objawia się stopniowo.
W całej pełni poznamy Go w Niebie, bo wtedy On sam wypełni nas do końca...

Proś Jezusa, aby przemieniał twoje serce tak, by pragnęło tego, czego pragnie Bóg...

 

Flag Counter