15 MAJA

NIEDZIELA, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

EWANGELIA - J 20, 19-23 (Jezus daje Ducha Świętego)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

MEDYTACJA

Duch Święty jest "jak wiatr, który wieje, kędy chce"...
Wiatru nie widać, ale widoczne są skutki jego działania...

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!...

Po Zmartwychwstaniu Jezus wchodzi, pomimo zamkniętych drzwi, i mówi do uczniów „Pokój wam”!...
Jezus tchnął na uczniów i dał im Ducha Świętego...

Duch Święty został tobie dany w sakramentach chrztu i bierzmowania.
On udziela daru zrozumienia i przynosi dar pojednania...
To On modli się w tobie, gdy ty nie możesz...

Duch Święty przemawia zawsze w pokoju i pokój po sobie zostawia...
Jezus wraz z darem Ducha Świętego daje moc przebaczania...

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o spotkaniu Zmartwychwstałego Chrystusa ze swoimi uczniami.
W pierwszej scenie Chrystus wypowiada pozdrowienie pokoju, a następnie pokazuje ręce i bok.
U uczniów, którzy widzą Pana, strach przemienia się w radość...
W drugiej Jezus ponownie wypowiada pozdrowienie pokoju, po którym następuje wysłanie uczniów
z misją.
Zatem, w pierwszej scenie akcent położony jest na rozpoznanie Zmartwychwstałego, a w drugiej - na misję, którą otrzymują uczniowie...

Kluczem do zrozumienia dzisiejszej uroczystości i Ewangelii jest słowo "TCHNĄĆ"...
Czasownik ten nie pojawia się w żadnym innym miejscu Nowego Testamentu.
W Biblii greckiej czasownik ten użyty jest tylko w dwóch miejscach.
Po raz pierwszy - w opisie stworzenia Adama, a po raz drugi - w księdze Ezechiela i jego wizji wysuszonych kości, które zostają przywrócone do życia...
Właśnie Zesłanie Ducha Świętego odsyła do tych dwóch obrazów: do szóstego dnia stworzenia,
w którym dokonuje się NOWE STWORZENIE i do wizji Ezechiela, która symbolizuje ODRODZENIE NA NOWO, czyli ZMARTWYCHWSTANIE...

Bóg nie tylko stworzył człowieka, nie tylko przyszedł do człowieka i stał się Emmanuelem, czyli "Bogiem z nami", ale On ponadto chce być w człowieku.
Dlatego "tchnął" na nas Ducha Świętego...

Bóg chce uczestniczyć w całej pełni w twoim życiu, dlatego daje ci swego Ducha.
To prowadzi do twojego pełnego uczestnictwa w życiu Boga...

To wszystko może się stać pod warunkiem, że weźmiesz Ducha Świętego, a nie ducha tego świata.
Owoce Ducha Świętego to radość, pokój, miłość i wiele innych.
Owoce ducha tego świata są zupełnie inne.
Jeśli nawet duch tego świata daje radość, to jest ona ulotna i krucha...

Jeśli chcesz być naprawdę szczęśliwy, wybierz Ducha Świętego, a nie ducha tego świata.
Kto bierze Ducha Świętego, bierze specyficzny rodzaj życia, bo Duch Święty to Życie, Życie pełne, Życie w obfitości...

Czy nie zamykasz swoich drzwi, aby znaleźć się w bezpiecznym miejscu lub ukryć swoje zranienia, aby inni i Bóg ci nie przeszkadzali?...
Pozwól Jezusowi, aby dotknął tego, co w tobie głęboko zamknięte...

Poproś Ducha Świętego, aby działał w twoim życiu i uczył cię przebaczenia innym doznanych krzywd, doświadczonego zawodu, odrzucenia...
Poddanie się Jego działaniu prowadzi do zgody i jedności...

Proś Ducha Świętego, by twoja dusza nigdy nie stawiała oporu Jego działaniu...

Proś o łaskę przyjęcia mocy z wysoka – Miłości, Ducha Świętego...

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń ze mnie nowe stworzenie, na nowo powstające do życia...

 

 

Flag Counter