12 MAJA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa
lub św. Pankracego, męczennika

EWANGELIA - J 17, 20-26 (Aby stanowili jedno)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś,
w nich była i Ja w nich».

MEDYTACJA

Spróbuj poczuć bliskość Jezusa, który pragnie, aby miłość na nowo ogarniała twoje serce...

Dzisiejsza Ewangelia jest jednocześnie ogromnym darem, jak i ważnym zadaniem.
Chrystus mówi, że jesteś przeznaczony do jedności z Bogiem i że jest to cel twojego życia.
Ale do wspólnej chwały przeznaczeni są także ci, którzy nawrócą się dzięki przykładowi twojego życia.
Czy potrafisz żyć tak, aby ktoś, kto nie zna Jezusa, chciał Go poznać?...

Jezus modli się do Ojca, przedstawiając Mu swoje prośby.
Relacja Ojca i Syna jest oparta na wzajemnej miłości.
Jest otwarta na obecność i nie zamyka się na własnych korzyściach...

Pragnienie Jezusa, aby każdy człowiek mógł prawdziwie poznać Boga, jest życzeniem prawdziwej miłości.
Nic, ani nikt inny, poza Bogiem, nie jest w stanie zapełnić pustki, którą człowiek w sobie nosi...

Dzisiejszy fragment Ewangelii to ostatnia część Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa, w której prosi On za przyszły Kościół.
Najpierw jest modlitwa o jedność a następnie o zbawienie.
Kluczem do zrozumienia modlitwy o dar jedności w wierze i miłości wszystkich wierzących jest słowo JAK.
Jedność między wierzącymi w Chrystusa ma swoje źródło w jedności Ojca i Syna, która ma stanowić fundament i wzór dla całej wspólnoty.
Czyli we wspólnocie wszyscy stają się jednością w takim stopniu, w jakim przyjmują Jezusa i wierzą
w Jego Słowo.
I już od początku istnienia chrześcijaństwa, to właśnie braterstwo stanowiło najbardziej rozpoznawalną jego cechę.
Mówiono wtedy: "Patrzcie, to są chrześcijanie, jak oni się miłują"...
To właśnie braterska jedność jest znakiem tego, że chrześcijaństwo ma swoje źródło w Bogu...

Końcowy fragment modlitwy arcykapłańskiej pokazuje nam cel misji Jezusa.
Celem tym nie są etyczne pouczenia, np. można być dobrym człowiekiem a jednocześnie nie wierzyć
w Boga
, ani ukaranie tych, którzy odrzucają Jego naukę.
Jezus przychodzi po to, aby dać światu jedność.
Co więcej, ta jedność znajduje swoje dopełnienie w jedności z samą Trójcą.
Nie ogranicza się zatem tylko do płaszczyzny doczesnej, chociaż i tutaj bardzo jej potrzeba...

Zatem, dzisiejszą Ewangelię można czytać jako opis raju.
Nie ma tu obietnic szczególnych rozrywek albo wielkich rozkoszy, ale za to jest zapowiedź głębokiej jedności między ludźmi oraz między nimi a Bogiem...
To jest wyraźna obietnica znaku pokoju, którego nikt, oprócz Boga, dać nie może, co ma ogromne znaczenie dla tego świata, w którym tak trudno dogadać się z innymi, nawet z najbliższymi...

Bóg Ojciec dał Jezusowi ludzi.
Patrząc po ludzku - to dziwny "prezent", a ponadto sprawia wiele kłopotów.
Jednak Jezus cieszy się z tego "prezentu" i chce, abyśmy byli z Nim na zawsze...

Ludzie odwracają się od nas.
Czynią tak, ponieważ nie spełniliśmy ich oczekiwań.
Bóg nigdy nie odwraca się od człowieka.
Wręcz przeciwnie - walczy o nas i to pomimo tego, że często odwracamy się od Niego...

Panie, spraw, abym potrafił modlić się wspólnie do Ciebie, zanosić swoje prośby i dziękczynienia przed Twój majestat...

Panie, proszę Cię, napełniaj moje serce Twoją obecnością.
Spraw, abym zawsze ufał Twojej obietnicy wobec mojego życia...

Proś o Ducha Świętego, bez którego niemożliwa jest jedność...

 

 

Flag Counter