10 MAJA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 17, 1-11a (Ojcze, otocz swego Syna chwałą)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.
A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii jest piękna modlitwa wstawiennicza Jezusa.
W obliczu zbliżającej się Męki zanosi On do Dobrego Ojca w Niebie prośby za swoich przyjaciół...
Przeczytaj uważnie te słowa, bo dotyczą one także ciebie...

Ta szczególna modlitwa arcykapłańska Jezusa wskazuje na istotny element, jakim powinna charakteryzować się także twoja indywidualna modlitwa.
To bliska i zażyła relacja pomiędzy Jezusem i Bogiem Ojcem.
Mimo, iż jest to modlitwa prośby, to jej sensem pozostaje nieustannie osoba Chrystusa i miłosna relacja Trójcy Świętej...

Między Ostatnią Wieczerzą a aresztowaniem Jezusa w Ogrodzie Oliwnym Ewangeliści wspominają
o modlitwie zanoszonej przez Niego przed Męką.
U Jana ma ona miejsce w Wieczerniku i nosi nazwę Modlitwy Arcykapłańskiej.
Jezus modli się w niej za siebie, za apostołów, oraz za tych, którzy w przyszłości będą należeć do Jego Kościoła...

W pierwszych słowach modlitwy mówi, że celem uwielbienia Syna, a w Nim Ojca, o które prosi, jest życie wieczne.
A "To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa"...
Co to oznacza?
Znać Boga, to znać Ojca, znać Syna i Ducha Świętego, czyli znać ICH, a więc pozostawać z Nimi
w komunii i zapomnieć o wszystkim innym...

Życie chrześcijanina powinno być więc nieustannym poznawaniem Boga żywego i prawdziwego.
Powinno być poznawaniem Go w świetle nauki Jezusa.
Powinno być kroczeniem ku Niemu zgodnie z wolą Ducha Świętego...

Nie jest to łatwe...
Warto jednak zacząć od codziennego zatrzymywania się nad Jego Słowem...

Po wygłoszeniu ostatnich pouczeń wobec Apostołów, Jezus zwraca się do Ojca z modlitwą za swoich uczniów.
Jest to modlitwa, z którą idzie na krzyż, za zbawienie nasze i całego świata...

Prośba skierowana do Ojca – „Ojcze, otocz swego Syna chwałą” – zdumiewająco brzmi w obliczu nadchodzącej Męki.
Ojcowie Kościoła widzą w tej prośbie Jezusa modlitwę o zbawienie świata.
Chwałą Syna są zbawieni ludzie, śpiewający Bogu dziękczynienie za dar przebaczenia i pojednania.
O zbawienie ludzi modli się zatem Jezus...
Byłoby dobrze, abyś i ty włączył się w Jego dzieło miłowania ludzi...

Życie wieczne to znajomość Jezusa.
Chodzi tu jednak o znajomość w znaczeniu biblijnym, a więc nie tylko o zdobycie odpowiedniej wiedzy, ale o bardzo konkretną więź osobową...

Nie da się żyć wiecznie w oderwaniu od Boga.
Tylko Bóg może zaspokoić serce człowieka i wypełnić do końca tą treścią, której człowiek potrzebuje do
szczęścia.
A określenie "życie wieczne" oznacza nie tylko życie bez przemijania, ale życie w pełni szczęścia.
I właśnie w ludziach szczęśliwych i "żyjących wiecznie" Jezus został "otoczony chwałą", bo Jego chwałą jest szczęśliwy człowiek...

Pomyśl o swojej modlitwie błagalnej...
Jak ona wygląda?...
Co znajduje się w jej centrum?...
Czy jest to bliska osoba, trudna sytuacja lub jakiś odczuwalny brak?...
A może wzorem modlitwy arcykapłańskiej jest to osoba Jezusa oraz twoja osobista relacja z Dobrym Ojcem?...

Proś o łaskę poznania i pokochania Chrystusa...

 

 

Flag Counter