6 MAJA

PIĄTEK, Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

EWANGELIA - J 14, 6-14 (Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie)

Jezus powiedział do Tomasza:
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

MEDYTACJA

Jezus, gdy mówi o swojej tożsamości, wskazuje na trzy wymiary, w których jesteś zaproszony do naśladowania Go...
Te trzy wymiary to Droga, Prawda i Życie...

Droga...
Jezus w pierwszej kolejności nazywa siebie drogą.
Nie jest to jednak polna ścieżka ani autostrada.
To On sam jednocześnie jest szlakiem, którym podążasz, jak i celem, do którego zmierzasz, a jedynym drogowskazem, jaki może cię prowadzić, jest Jego Słowo...

Prawda...
Już starożytni filozofowie zadawali sobie pytanie, czym jest prawda.
Chrześcijanin widzi ją w osobie Jezusa.
Nie tylko w Jego prawdomówności i stylu życia, ale przede wszystkim w Jego Boskiej naturze, bo to
w Nim można odnaleźć odbicie twojej twarzy pozbawionej wszelkich masek...

Życie...
Jak pisze święty Paweł, to przez Jezusa, dla Jezusa i w Jezusie wszystko zostało stworzone.
Wszystko w Nim ma istnienie.
Choć możesz nie dostrzegać tego na co dzień, to właśnie On ma bezwzględne pierwszeństwo w świecie...

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o Filipie...
Filip pojawia się w Ewangelii Jana aż 11 razy, a w pozostałych Ewangeliach jest tylko wspominany
w wykazach Dwunastu Apostołów...
Rozważając fragmenty czwartej Ewangelii, można zauważyć, że Filip pełni tam rolę pośrednika.
Najpierw pomiędzy Jezusem a uczonym w Piśmie Natanaelem, późniejszym Apostołem, potem pośredniczy między Jezusem a Grekami, którzy w Jerozolimie chcieli Go zobaczyć, a w Wieczerniku - między Jezusem a innymi Jego uczniami...
Nie potrzeba więc wielkiej pracy misyjnej w dalekich krajach, aby zjednać dla Jezusa nowych uczniów.
Wystarczy ograniczyć się do swoich bliźnich, których słowem i przykładem życia możesz doprowadzić do uszanowania i pogłębienia wiary, a tym samym do Jezusa...

Odwiecznym pragnieniem człowieka jest to, aby zobaczyć Boga.
W Ewangelii pragnienienie to wypowiada dzisiaj Filip...
Apostołowie również szukają, pytają i wątpią...

Jezus pyta Filipa: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?"...
Czy jest to zarzut Jezusa wobec Filipa?
Z pewnością - nie.
Raczej jest to zachęta, aby Apostoł dał posłuch wierze, bo wiara widzi więcej i widzi tak wiele, że jest
w stanie zobaczyć nawet Boga...
A zatem, jak zachęca św. Benedykt w swej „Regule”: „Otwórzmy oczy na przebóstwiające światło”...

Jezus czyni to, co czyni Bóg Ojciec.
Jego dzieło jest dziełem Ojca...
Tak samo powinno być w relacji do Jezusa: twoje czyny powinny być czynami Jezusa...
Czy tak jest?...
Czy Jezus robiłby to, co ty robisz?...

Próbuj, bo naprawdę możesz być jak Jezus...
Niechaj dzień po dniu będzie w twoim życiu coraz więcej "czynów Jezusa", czyli myśli, słów i zachowań,
zgodnych z Jego nauką...
To wymaga jednak poznania Jezusa, i to takiego, jak znajomość Jezusa z Ojcem...

Jeżeli pragniesz podążać za Chrystusem jako Drogą i Prawdą, i Życiem, poproś, aby On uzdolnił cię do tego, wypełniając cię swoim Świętym Duchem...

Proś o łaskę szybkich powrotów do Boga...

 

 

Flag Counter