22 GRUDNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 1, 46-56 (Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego)

W owym czasie Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwa na wieki.»
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

MEDYTACJA

Uwielbiaj Boga za wszystko, co uczynił dla ciebie, za wszelkie dobro, które jest twoim udziałem, a Jego darem...
Weź przykład z Maryi i jej radości z posiadania Boga w sobie...
Przeczytaj uważnie dzisiejszą Ewangelię...
Módl się jak Ona oraz doznaj radości i pokoju...

Dzisiaj w Ewangelii jest autentyczną pieśń Maryi – Magnificat.
Maryja wielbi Boga za wielkie rzeczy, które dla Niej uczynił.
Wielbi Boga za łaskę szczególnego wybrania i uświadamia sobie jak wielki dar otrzymała...

Jego miłosierdzie sięga wszystkich wieków, lat i czasów oraz okazuje je tym wszystkim, którzy uznają Jego majestat i starają się swoje życie przeżyć według Jego pouczenia.
Bóg wielbiony przez Maryję okazuje swoją moc, rozprasza pyszniące się serca ludzkie, a wywyższa pokorne.
Głodnych nasyca dobrami, a bogaczy odprawia z niczym.
Wypełnia wszystkie obietnice, które w historii zbawienia złożył Abrahamowi i jego potomstwu...

Pieśń Maryi to wielbienie, poddanie się Bogu, totalna wizja historii oraz dostrzeżenie własnego w niej miejsca…
To wymierne dowody na to, że słusznie nazywana jest przez nas Stolicą Mądrości...

Uwielbienie to nie jest modlitwa ludzi, którzy nie mają napięć w relacjach z Bogiem...
Maryja, wraz ze zwiastowaniem, została postawiona w sytuacji niezręcznej wobec Józefa, bez żadnej widocznej pomocy z zewnatrz...

Gdzie tkwi Jej siła do wyrażenia uwielbienia Boga?...
Nie tylko w prostej intuicji, że to w uwielbianiu Boga leży sens ludzkiego życia, ale również
w całościowym spojrzeniu na dzieje świata i zobaczenie, że nasza historia wpisana jest palcem Bożym
w dzieje innych ludzi i każde nasze cierpienie oraz każda radość przyczyniają się do zbawienia wielu...

Nie warto być bogaczem, bo takich Bóg "odprawia z niczym"...
Nie chodzi tu oczywiście o tych, którzy mają dużo dóbr materialnych.
Tu chodzi raczej o tych, którzy mają postawę serca opartą na myśleniu, że "jestem kimś" skoro mam dużo pieniędzy...

Rzeczywiście, bogatemu jest łatwiej w życiu, ale to sprawdza się wyłącznie w świecie pełnym egoistów.
Im więcej miłości, tym mniejszą wartość mają pieniądze.
W Niebie nie mają w ogóle żadnej wartości.
Miłość szuka miłości, a nie pieniędzy, dlatego Bóg "odprawia z niczym" bogatych, którzy nie mają Miłości...
I w tym sensie "bogacze" są biedni...

Adwent to chwila uważnego przyjrzenia się swojej modlitwie...

Ile jest w niej uwielbienia dla Boga, który uczynił wielkie rzeczy?...
Na ile jesteś świadomy, że twoja wdzięczność Bogu po prostu należy się Jemu?...
Na ile modlisz się ze względu na samego Boga?...

Zapytaj dziś siebie o to, czy potrafisz Bogu dziękować za wszystko, co dla ciebie czyni?...
Czy potrafisz Go uwielbiać, nie tylko w chwilach radosnych uniesień, ale i w chwilach dźwigania krzyża?...
Boża radość daje pokój serca, a uwielbienie wynosi na wyżyny nieba...

Posłuchaj wezwania dzisiejszej Ewangelii do wdzięczności Bogu za dar wcielenia Syna Bożego i dar odkupienia dokonany przez Niego...
Wołaj z całego serca razem z Maryją, wyśpiewując z radością hymn uwielbienia...

Podziękuj Bogu za wszystko to, co od Niego nieustannie otrzymujesz...

Proś, aby twoje serce napełniło się radością dzięki łasce Bożej...


Flag Counter