17 GRUDNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 1, 1-17 (Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida)

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci
w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

MEDYTACJA

Wkrótce Boże Narodzenie...
Nastąpi historyczne przyjście Chrystusa na świat w Betlejem...
Wszyscy czekają...

Ty również masz swój udział w oczekiwaniu Mesjasza i jesteś włączony w te wszystkie pokolenia rodowodu Jezusa Chrystusa...
Bo ty również masz swoje miejsce w tej genealogii Jezusa, a w szczególności w Ewangelii i historii Kościoła.
Tam zapisane jest także twoje imię, bo otrzymałeś łaskę powołania do zjednoczenia z Chrystusem
w świętości i miłości...

Adwentowa droga ludzkości zostaje dzisiaj ukazana w skrócie rodowodu Jezusa Chrystusa.
Oczekiwanie na przyjście Zbawiciela trwało przez wiele pokoleń, a w każdym z pokoleń łaska wybrania spadała zawsze tylko na jednego człowieka, który był ojcem wielu, ale przekazywał tę łaskę wybrania do przygotowania drogi Wcieleniu tylko jednemu synowi...

Z łańcucha pokoleń prowadzących przez wieki do Chrystusa można wyłowić jedno z pierwszych najistotniejszych ogniw.
Oto patriarcha Jakub przekazuje swoim dwunastu synom błogosławieństwo, ale tylko jednemu z nich, Judzie, przekazuje mesjańską obietnicę, że z jego potomstwa narodzi się Zbawiciel...

Każdy człowiek dąży do pełnego odczytania swojej tożsamości...
Jedni chcą poznać siebie w najgłębszy możliwy sposób, inni sięgają do swoich korzeni i tworzą drzewa genealogiczne.
Poszukiwanie siebie, swojej prawdziwej i pełnej tożsamości, jest bowiem wpisane w naturę człowieka.
Jest to potrzeba bycia kimś, a nie anonimową jednostką, jeszcze bardziej anonimowego tłumu...

Co jednak, tak naprawdę, pozwala człowiekowi w pełni poznać siebie i znaleźć odpowiedź na pytania:
dlaczego przyszedłem na świat oraz dokąd powinienem zmierzać?
Oczywiście spojrzenie na samego siebie w sposób, w jaki patrzy na ludzi Bóg.
Dopiero w kontekście pełnego miłości planu Boga wobec każdego z nas możemy w pełni zobaczyć kim naprawdę jesteśmy oraz poznać cel naszego życia...

Dzisiejsza Ewangelia zawiera genealogię Zbawiciela.
Dla współczesnego człowieka może ona wydać się długa i nużąca.
Istotnie, nie ma tam akcji, ale myśl Ewangelisty jest następująca: podając cały wywód od Abrahama do Jezusa, Mateusz wskazuje na człowieczeństwo Chrystusa.
On naprawdę stał się jednym z nas i miał zwykłą rodzinę, gdzie świętość i pobożność (Abraham, Dawid
i Salomon) mieszała się z występkiem, a nawet zbrodnią (Tamar i Manasses)...
Ta genealogia jednoznacznie wskazuje, że przed każdym stoi droga do nawrócenia.
Ta genealogia jest jak rodzinna fotografia.
I na tej fotografii są wszyscy ludzie, ponieważ jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa poprzez nasze człowieczeństwo.
Na tej fotografii jesteś również ty...
Zauważ zatem, że świętość sąsiaduje z grzechem, ale nawet to nie jest w stanie powstrzymać Boga przed kochaniem każdego człowieka...

Bóg potrafi bowiem pisać prosto nawet na niezwykle krzywych liniach ludzkich dziejów...
Z każdego zła Bóg potrafi wydobyć dobro...
I nie byłoby Salomona, gdyby Dawid nie zgrzeszył zabijając Uriasza i poślubiając jego żonę...

Dzieje świata są dziejami zbawienia, bo Bóg wszedł w historię ludzkości i działa, by nas ocalić.
Oczywiście możemy wybrać piekło wieczne, ale nie ma takiego błędu i takiego położenia, z którego Bóg nie potrafiłby nas wyciągnąć, jeśli tylko chcemy...

Czy próbujesz spojrzeć na siebie, na swoje życie, pragnienia i cele w taki sposób, aby spróbować zobaczyć w nich zbawczy plan Boga wobec siebie samego oraz tych, których spotykasz na swojej drodze?...

Proś Pana, aby z twego serca usunął ciemność grzechu i zapalił płomień swojej miłości...

Proś, aby Jego łaska wspomagała cię w skutecznym uwalnianiu się od dziedzictwa grzechu pierworodnego...Flag Counter