3 GRUDNIA

CZWARTEK, Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

EWANGELIA - Mt 7, 21. 24-27 (Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły
w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

MEDYTACJA

Wędrując przez życie, można natrafić na rożne miraże i przejawy działania pokusy, które mogą spowodować, że zboczysz albo nawet zawrócisz z obranej drogi...

Zatrzymaj się na chwilę, przeczytaj Boże Słowa i zwróć uwagę na wskazówki Jezusa...

Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii pokazuje, na czym polega prawdziwa wiara.
Mówi jednoznacznie, że królestwo niebieskie otrzymają tylko ci, którzy wypełniają wolę Bożą.
Mówi także o budowaniu na właściwym fundamencie, którym jest On i Jego Słowo.
Każdy, kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, nie zawiedzie się, a budowla jego życia nie rozpadnie się
i nie zawali, bo jej fundamentem jest Bóg, który jest „skałą naszego zbawienia”...

Słuchać słów Jezusa i wypełniać je, to budować twierdzę ducha, która przetrwa wszelkie ataki zła
w jego różnych przejawach, którymi są pokusy, nękania i wątpliwości...
Nic i nikt takiej budowli nie będzie w stanie zniszczyć...
Słuchać i wypełniać – to fundament wiary...

Wspólcześnie cenione są zaradność i doczesna roztropność.
Nie ma w tym nic złego.
Jednak Ewangelia uczy odróżniać sprawy pierwszorzędne od drugorzędnych.
Pierwszorzędne jest rozeznanie i odnalezienie się w świecie duchowym.
Czyli - budowa życia na fundamencie słowa Bożego jest wyrazem duchowej roztropności, a oparcie się wyłącznie na doczesnych kalkulacjach jest budowaniem na piasku...

Jezus mówi, że skoro spożywasz moje Ciało, bierzesz na siebie odpowiedzialność.
Skoro karmisz się Mną, musisz pełnić wolę Ojca, tak jak Ja ją pełniłem...
«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie»...

Wola Boża jest jak skała...
Pomyśl o swojej woli i o swoich zamiarach...
Ludzie zawodzą cię i zniechęcają, zaczynasz ustępować wobec naporu zła...
Bóg nigdy cię nie zawiedzie i nie zniechęci, bo szanuje twoją wolność i potrafi poprowadzić do dobra...

Ucz się Go naśladować na Mszy Świętej, gdzie celebruje się Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana.
Te tajemnice, szanują ludzką wolność i ostatecznie niszczą grzech.
Tylko Bóg to potrafi i tylko pełniąc wolę Boga możesz się tego nauczyć...

Życie zgodnie z nauką Jezusa oznacza rezygnację z wielu zachcianek i pragnień.
To jest trudne, jednak dopiero to czyni człowieka "zbudowanym na skale", czyli mocnym.
Człowiek, który nigdy nie przeciwstawił się sobie, jest słaby i nie ma siły przeciwstawić się złu.
Dlatego nie należy sądzić, że Jezus pragnie abyś wypełniał Jego naukę, gdyż potrzebuje podporządkowanych sobie istot.
Tu nie o podporządkowanie chodzi, ale o twoje szczęście, które jest możliwe dopiero wtedy, gdy jesteś mocny, czyli należycie ukształtowany wewnętrznie...

Wsłuchaj się w nauczanie Jezusa.
Pozwól, by Jego słowa napełniły twój umysł, duszę i serce.
Od słuchania przejdź do działania, czyli wypełniania woli Bożej...

Co Bóg mówi dzisiej do ciebie?...
Do czego cię zachęca?...
Czy i jak słuchasz Jego słów i wypełniasz je w swoim życiu?...
Czy budujesz na skale?...

Przyjmij słowa, które Jezus do ciebie kieruje i zacznij nimi żyć...
Pozwól Mu się poprowadzić...

Proś o łaskę poznania i doświadczenia Boga, który pragnie przyjaźni z tobą i pierwszy wychodzi do ciebie i obdarza cię wszelkimi dobrami...

Proś, aby spotkanie Boga, który jest Miłością, zrodziło w twoim sercu pragnienie odpowiadania na Jego miłość...

SUMMA SUMMARUM

Słuchać i wypełniać – to fundament wiary.

Każdy, kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, nie zawiedzie się, a budowla jego życia nie rozpadnie się.

Królestwo niebieskie otrzymają tylko ci, którzy wypełniają wolę Bożą.

Słuchać słów Jezusa i wypełniać je, to budować twierdzę ducha, która przetrwa wszelkie ataki zła w jego różnych przejawach, którymi są pokusy, nękania
i wątpliwości.

Wsłuchajmy się w nauczanie Jezusa. Pozwólmy, by Jego słowa napełniły nasz umysł, duszę i serce. I od słuchania przejdźmy do działania, czyli wypełniania woli Bożej.

Wola Boża jest jak skała. Ludzie zawodzą nas i zniechęcają, zaczynamy ustępować wobec naporu zła. Bóg nigdy nas nie zawiedzie i nie zniechęci, bo szanuje naszą wolność i potrafi poprowadzić do dobra.

Uczmy się Go naśladować na Mszy Świętej, gdzie celebruje się Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana. Te tajemnice, szanują ludzką wolność i ostatecznie niszczą grzech. Tylko Bóg to potrafi i tylko pełniąc wolę Boga możemy się tego nauczyć.

Życie zgodnie z nauką Jezusa oznacza rezygnację z wielu zachcianek i pragnień. To jest trudne. Jednak dopiero to czyni człowieka "zbudowanym na skale", czyli mocnym, a więc należycie ukształtowanym wewnętrznie.

Przyjmijmy słowa, które Jezus do nas kieruje i zacznijmy nimi żyć. Pozwólmy Mu poprowadzić się.Flag Counter