29 WRZEŚNIA

WTOREK, Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

EWANGELIA - J 1, 47-51 (Ujrzycie aniołów Bożych)

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita,
w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte
i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

MEDYTACJA

Uświadom sobie, że przebywasz teraz w obecności Jezusa, który na ciebie patrzy...
Spróbuj zobaczyć w wyobraźni Jego twarz i to, że On patrzy na ciebie...

Zauważ, że Jezus zna ciebie, podobnie jak znał Natanaela.
I nie chodzi o to, że spotkał go raz w życiu i teraz wydał o nim opinię.
Jezus jest tym, który zna ciebie, ale nie po to, by ciebie oskarżać.
On jest tym, który zawsze na ciebie czeka...

Dzięki temu, że Jezus zna ciebie, może być twoim Królem.
Nie jest On królem, który szuka własnych korzyści za wszelką cenę i nie jest tyranem.
On rządzi, wiedząc, co jest dla ciebie najlepsze, bo ciebie zna.
Oczywiście czasami możesz sądzić, że dzieje ci się krzywda, bo takie zazwyczaj jest ludzkie myślenie...
...Nie sądź - ufaj...

Dzisiaj Ewangelista Jan przypomina o obecności Archaniołów, którzy stoją przed Bogiem i są Jego specjalnymi posłańcami.
Michał walczy ze złem.
Rafał uzdrawia.
Gabriel obwieszcza wolę Pana...

Tajemnica Aniołów wpatrzonych w oblicze Boga, i równocześnie wykonujących zadania, dobrze przedstawiona jest w Psalmie:

REFREN: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich,
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność,
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnice.
Wysłuchaleś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Wszyscy królowie ziemi bądą dziękować Tobie, Panie,
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana:
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”

(Psalm 138, 1-5)

Bóg otoczony aniołami w niebie nieustannie słucha aniołów i modlącego się w świątyni człowieka.
Niebo i przybytek świątynny zlewają się jakby w jedno miejsce wychwalania Boga i miejsce Jego obecności.
Jego imię, czyli przymioty Boga - Jego osobowe istnienie, wierność i miłosierdzie - podtrzymują człowieka w ufności i nadziei...

Bóg w swej Opatrzności posyła i tobie swoich Aniołów.
Masz tym samym Jego ponadczasową swoistą polisę na życie.
Trzeba tylko ufać...
Jeżeli tylko dasz się prowadzić Jezusowi, oddasz się pod Jego rządy, to On poprowadzi cię do wielkich rzeczy.
Nie staniesz się kimś znanym i wielkim.
To twoje czyny, drobne i ciche, zaczną zmieniać na początku ciebie, a następnie innych...

Wspominanych dzisiaj Archaniołów znasz z Pisma Świętego, z misji, jaką otrzymali od Boga
w odniesieniu do ludzi...
Samo określenie anioł oznacza posłany, anioł zatem to posłaniec Boży.
Archanioł Michał („Któż jak Bóg”) stoczył walkę ze złymi duchami i wspiera ludzi w walce ze złem...
Archanioł Gabriel („Bóg jest mocą”) przekazywał ludziom zlecenia od Boga (m. in. obwieścił Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego)...
Archanioł Rafał („Bóg uleczy”), to jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją przed Panem...

Rola aniołów w dziejach zbawienia jest ogromnie znacząca...

W Apokalipsie jest mowa o walce na niebie, w której archanioł Michał wraz ze swoimi aniołami strącił
z nieba szatana z jego aniołami.
To strącenie oznacza, że szatan stracił bezpośredni dostęp do Boga i skończyła się jego złośliwa rola oskarżyciela człowieka przed obliczem Boga...

Oczywiście Apokalipsa jest księgą symboliczną i nie należy obrazów przez nią podawanych brać dosłownie.
Obrazy te jednak w formie symbolicznej objawiają prawdę.
Aniołowie jako stworzenia Boże, doskonalsze od ludzi, biorą udział w walce z mocami ciemności.
Bóg pragnie, by zbawienie dokonało się niejako wewnątrz samego stworzenia.
Dlatego walka rozgrywa się wewnątrz stworzonego świata pomiędzy aniołami, z Michałem na czele,
i Diabłem, z jego aniołami.
Z tej samej racji walka z grzechem popełnionym na ziemi rozegrała się na ziemi.
Dokonał tego Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się Człowiekiem...

Obraz wstępowania i zstępowania aniołów na Chrystusa wskazuje na Jego świętość.
Dokładniej na to, że w Nim jest miejsce spotkania się nieba i ziemi...

Jezus nazwał Natanaela "prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu", ponieważ widział coś, co on uczynił, a co świadczyło o jego szlachetności...

Jezus nie ukrywa, że widzi twoje dobre czyny.
Nigdy natomiast Jezus nie wykorzystywał wiedzy o złych czynach człowieka, które stawiałyby tego człowieka w złym świetle.
Nie oznacza to, że On nie widzi grzechu, ale często sprawia wrażenie, jakby go nie widział...
Bóg, w odróżnieniu od człowieka, nie ma upodobania w dostrzeganiu ludzkich grzechów.
Za to ma wielkie upodobanie w dostrzeganiu dobra - wręcz się nim fascynuje.
Byłoby to z wielkim pożytkiem dla ludzi, gdyby ukształtowali swoje upodobania na wzór Boga...

Jak przeżywasz swoje włączenie w Kościół?...

Czy modlisz się o to, aby Bóg zachował cię od błędów i pomógł dojść do nieba?...

Czy fascynujesz się dobrem?...

Do jakiej drobnej rzeczy wzywa cię Jezus dzisiaj?...

Proś Jezusa, by pomagał ci w dostrzeganiu, co jest najlepsze dla ciebie w danym momencie życia...

Proś o łaskę nadziei i zaufania...

 

Flag Counter