9 WRZEŚNIA

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy,
albo św. Piotra Klawera, prezbitera

EWANGELIA - Łk 6, 20-26 (Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom)

W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy was zelżą
i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się
i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

MEDYTACJA

Jeżeli pragniesz szczęścia, wsłuchaj się w słowa Jezusa, który dzisiaj głosi, kto jest szczęśliwy, a kto nie jest...

Zauważ, że On wierzy w ciebie i wie, że możesz sprostać Jego wymaganiom...

Nie chcesz być inny, dlatego wtapiasz się w ogólnie przyjęte trendy...
Nie chcesz odróżniać się od innych ludzi...
Wolisz płynąć z prądem niż pod prąd...
Pragniesz odnieść sukces typowy dla tego świata - bogactwo, sława, zdrowie...
A tymczasem Jezus wypowiada dzisiaj błogosławieństwo nad tymi, którzy żyją na Jego wzór: ubodzy, głodujący, płaczący, znienawidzeni, prześladowani...
Jak reagujesz na te słowa?
Co powiesz Jezusowi o swoim życiu i swoich planach?

Błogosławieństwa znamy zazwyczaj z Ewangelii według św. Mateusza.
Jest ich tam dwa razy więcej niż w Ewangelii według św. Łukasza i brak powtarzanego przez św. Łukasza słowa biada.
Ten układ bardziej podkreśla zdecydowaną separację pomiędzy światem a królestwem Bożym. Błogosławieństwa, a właściwie orzeczenie o szczęśliwości, dotyczą tych, którzy żyją nadzieją królestwa Bożego, a na świecie doznają niesprawiedliwości i są prześladowani ze względu na Chrystusa.
Biada natomiast odnosi się do tych, którzy pokładają nadzieję w doczesnych radościach i korzystają
z nich w pełni.
Dlatego oni już otrzymują swoją nagrodę, gdy tamci spodziewają się radości wiecznej, której nie będą pozbawieni.
U Mateusza Jezus daje nowe prawo i wskazuje wartości, jakie prowadzą do szczęścia wiecznego.
U Łukasza Jezus występuje jak sędzia, który orzeka o nagrodzie i karze: „wy jesteście szczęśliwi, tamtym biada”.
Nie ma możliwości pogodzenie z sobą tych dwóch odmiennych postaw życiowych...

Tę samą prawdę wypowiada św. Paweł - "Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi (…). Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne
w /waszych/ członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu
" (Kol 3, 1–3.5n).

Święty Paweł wyraźnie nawiązuje do chrztu, który jest zanurzeniem w śmierci Chrystusa, aby razem
z Nim żyć.
Chrzest jest momentem śmierci dla świata i narodzinami do nowego życia.
Przy czym dla św. Pawła oznacza to życie w Chrystusie: "Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte
z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się
w chwale
" (Kol 3, 3–4).

Ta perspektywa osobowej więzi miłości, która daje nam nowe istnienie, jest konsekwentnie prowadzona przez św. Pawła.
Nie można mieć udziału w nowym życiu, gdy się niszczy tworzoną przez Chrystusa przestrzeń więzi osobowej.
Życie według tego świata, czyli według pożądliwości ciała, charakteryzuje się rozpustą, nieczystością, lubieżnością, złą żądzą i chciwością, która dla Jezusa jest bałwochwalstwem.
Dalej św. Paweł wymienia: "gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę" (Kol 3, 8).
To wszystko rodzi się z ciała.

Poznanie prawdy o Bogu możliwe jest poprzez obraz, którym w sposób doskonały jest Chrystus.
To poznanie prowadzi do jedności wzajemnej w samym Chrystusie.
Ta prawda najpełniej wyraża się i realizuje w Eucharystii.
Tutaj dochodzi do pełnej jedności przez poznanie Boga w Jego nieskończonej miłości do nas...

Błogosławieni znaczy szczęśliwi, czyli ci, których życie toczy się wokół Boga, wokół Jezusa.
Nawet jeśli to oznacza dla nich niewygodę.
Biedni natomiast to ci, którzy obfitują tu i teraz, którzy mają powodzenie i są chwaleni.
Dlaczego?
Nie dlatego, że przekleństwo tkwi w bogactwie, przyjaciołach i sukcesie, ale ponieważ rzeczy te sprawiają, iż człowiek stawia siebie i swoją wygodę w centrum.
I tak rozwija się w nim egoizm i samotność...
Nie o to więc chodzi, że im gorzej tym lepiej, ale o to, że trudności, przeciwności i niepowodzenia na tym świecie częściej przyczyniają się do twojego otwarcia się na życie wieczne niż to, co łatwe i przyjemne.
Dlatego jesteśmy wzywani przez Boga do nieustannego orientowania życia na nowo.
Ty również jesteś wzywany do nieustannego orientowania życia na nowo...

Dlaczego On ma być w centrum?
Ponieważ jest nieskończenie bardziej dobry od ciebie i pomoże ci znaleźć właściwe miejsce...

Proś o łaskę oddawania chwały Panu w codziennym życiu...

Proś o to, by więcej kochać, a mniej myśleć o sobie...

Postaraj się wsłuchiwać w potrzeby najbliższych osób, bo wiara bez uczynków jest martwa...

"Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Każdego dnia będę Cię błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,
i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i radują się Twą sprawiedliwością.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy2.

Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święci Twoi niech Cię błogosławią!

Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę,

Aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia3.

Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty.

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.

Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>
."

(Psalm 145)

 

Flag Counter