21 SIERPNIA

PIĄTEK, Wspomnienie św. Piusa X, papieża

EWANGELIA - Mt 22, 34-40 (Największe przykazanie)

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą
i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

MEDYTACJA

Stań teraz przed Bogiem, który jest Miłością…
Wycisz się i przygotuj do rozmowy z Nim...

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje na największe przykazanie.
Przyjrzyj się tej rzeczywistości miłości...
Zobacz, jak Jezus łączy te dwa przykazania, miłości Boga i miłości bliźniego, w jedną, wzajemnie powiązaną całość. Zauważ, że miłość bliźniego jest również związana z miłowaniem siebie...

W Starym Testamencie można znaleźć aż kilkaset przykazań.
Które z nich jest najważniejsze?
Jezus wybrał dwa.
Dając Nowy Testament, oba te przykazania zredukował do jednego: "Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12).
To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie, które Pan Jezus dla jasności rozpisał na dwa, zgodnie z ich brzmieniem w Starym Testamencie.
Boga i siebie nawzajem powinniśmy miłować taką Miłością, jaką Jezus umiłował nas.

To jedno przykazanie jest jedyne.
Liczy się tylko jedno - Miłość.
Inne przykazania są właściwie niepotrzebne, bo w nim wszystko się zawiera, gdyż Miłość wyznacza wszelkie dobre postępowanie.

Przykazanie miłości porywa, ale i przeraża.
Co znaczy bowiem kochać?
Nikt tego, tak naprawdę, nie wie, bo tylko Bóg potrafi kochać, a miłość, jaką On pokazał, całkowicie przerasta człowieka.
Podziwiasz tę Miłość, gdy odnosisz ją do siebie, ale kiedy Jezus mówi: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 15,12; por. 13, 34), twój zachwyt przeradza się
w przerażenie.
Kto bowiem potrafi kochać do oddania życia za przyjaciół? (por. 1 J 3, 16)...
Kto potrafi opierać się grzechowi, aż do śmierci męczeńskiej? (por. Hbr 12, 4)...

Jedno podwójne przykazanie miłości zawiera w sobie jednocześnie odniesienie do zasadniczej prawdy
o tobie.
Jesteś stworzeny na obraz Boga i jako Jego ikona powinieneś odbijać Jego życie, którego treścią jest miłość.
Przykazanie miłości odnosi cię przecież do wzoru, którym jest Bóg.
Cała etyka uczniów Jezusa była konsekwentnie zbudowana na tym podobieństwie.
Jezus nie dał innego uzasadnienia potrzeby miłości nieprzyjaciół, najtrudniejszego w twoim mniemaniu wymiaru przykazania miłości, jak spojrzenie na Ojca, który dobrze czyni zarówno dobrym, jak i złym (por. Mt 5, 48).
W ten sposób przykazanie miłości Boga z całego serca staje się nie tyle obowiązkiem do wypełnienia, ale warunkiem stawania się Jego dzieckiem.
Możesz Go bowiem naśladować, jedynie kochając.
W przeciwnym razie przykazanie miłości cię przerośnie.

Miłość przybiera zazwyczaj bardzo konkretny kształt w życiu.
W małżeństwie powoduje całkowitą zmianę życia obojga małżonków.
Jedno zmienia życie ze względu na drugie.
Miłość zobowiązuje i stwarza więź trwalszą niż więzi krwi.

Jezus wskazuje, że na podwójnym przykazaniu miłości opiera się całe Prawo i Prorocy.
On zaś jest wypełnieniem Prawa.
Jezus daje ludziom przykazanie, by się miłowali, tak jak On ich umiłował.
A umiłował ich najpełniej na krzyżu...

Zauważ, że mimo, iż miłość jest bezsprzecznie sensem życia chrześcijańskiego, to jednak rzadko można wprost przeczytać o niej w Ewangelii.
Trzeba ją często odczytywać niejako między wierszami.
Może dlatego, że język potoczny nie jest tak wrażliwy na pełnię tej rzeczywistości...
Rzeczywistości, której często się boisz, i z którą musisz się oswajać?...

Porozmawiaj na koniec z Jezusem ukrzyżowanym...
Proś Go o rozwój miłości w twoim życiu...

Zastanów się na chwilę nad krzyżem Chrystusa, który najpełniej objawia miłość na tym świecie,
w którym często panuje grzech i słabość...
Co mówi do ciebie miłość, która jest ukrzyżowana, miłość miłosierna?

Jak w życiu codziennym wyrażasz miłość do Boga?
Jak wyrażasz miłość do bliźniego, a zwłaszcza do rodziny?