18 SIERPNIA

WTOREK

EWANGELIA - Mt 19, 23-30 (Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».
Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: «Któż więc może się zbawić?»
Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».
Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.»

MEDYTACJA

Postaraj skoncentrować się i wyciszyć...
Wejście w chwilę ciszy pozwala lepiej usłyszeć Boże Słowo...

Dobra materialne są dla człowieka i mogą być dobre.
Złem jest przestawienie hierarchii i stawianie dóbr materialnych ponad duchowymi i osobowymi...

Ucho igielne to była najprawdopodobniej bardzo wąska brama w murach Jerozolimy, tak wąska, że przeprowadzając przez nią wielbłąda trzeba było zdjąć z niego bagaż.
Człowiek bogaty, o którym dziś mówi Jezus, to ten, który nie potrafi zdjąć z siebie bagażu, czyli stracić tego, co posiada.
Dlatego jest gorszy od wielbłąda, który nie stawia oporu, gdy zdejmuje się z niego bagaż...

Ludziom bogatym trudno wejść do królestwa niebieskiego nie dlatego, że są bogaci, ale dlatego, że często przywiązują się do tego, co posiadają.
Kto się przywiązuje, jest niewolnikiem, czyli ma bardzo ograniczone możliwości.

W Ewangelii według św. Marka Jezus mówi jednoznacznie: "Jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność" (Mk 10, 24).
W ten sposób wskazuje na to, co w bogactwie przeszkadza wejść do królestwa Bożego.
W tym przypadku bogactwo oznacza pokładanie ufności w dostatku.
Przy takim określeniu bogactwa mogą nim być naznaczeni także ci, którzy nie posiadają wiele dóbr ziemskich, ale są nastawieni na ich zdobywanie, marzą o nich i są one dla nich celem samym w sobie.

W Piśmie Świętym istnieje także pozytywne pojęcie bogactwa.
Czytamy w nim, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie (por. Ef 2, 4).
Bogactwo w tym przypadku nie polega na tym, że Bóg wiele posiada, ale na tym, że wiele daje.
Bogactwo jest w tym przypadku hojnością.
Bogaty jest nie ten, kto wiele posiada, ale ten, kto wiele daje.
Jezus wzywa cię do takiego bogactwa przed Bogiem (por. Łk 12, 21), to znaczy do tego, abyś potrafił autentycznie dawać.

Jedynie ci, którzy opuszczają wszystko swoje, by pójść za Chrystusem, są w stanie przeżywać autentyczne spotkania z innymi ludźmi. I to jest ich swoiste bogactwo.

Kiedy modlisz się o nawrócenie twoich bliskich, którzy się zagubili, pamiętaj o tym, że u Boga wszystko jest możliwe.
Nawet to, co wydaje się niemożliwe.
Ta Boża moc i Boża dobroć jest każdemu potrzebna do zbawienia, biednemu i bogatemu, faryzeuszowi
i celnikowi, synowi marnotrawnemu i jego starszemu bratu, cudzołożnicy i jej oskarżycielom, bo Boża wszechmoc jest wszechmocą miłości.

Bóg może zatem zbawić także człowieka bogatego, którego zaślepiły dobra tego świata.
O tym należy pamiętać także w twoim przypadku.
Bóg może zbawić i ciebie.
Ciebie - grzesznika...

I nie musisz się bać, że zostaniesz oszukany lub wykorzystany, możesz zawierzyć Mu w pełni oraz powierzyć Mu siebie, swoje radości i smutki.
Im więcej dajesz – tym więcej masz.

Bóg pyta cię dziś: W co inwestujesz – by więcej mieć, czy bardziej być?
Dokąd biegniesz?...
Czy warte zdrowia i zabranego rodzinie czasu jest twoje zaangażowanie w karierę?...
Co weźmiesz na drugą stronę życia?...
Tam Bóg nie zapyta Cię o Twoje stopnie naukowe, pozycję zawodową, stan konta w banku, ale o miłość i miłosierdzie...

Gdzie jest twój skarb?...
Do czego przywiązujesz największą wagę w życiu?...

Czy wiesz, że bogaty jest nie ten, kto wiele posiada, ale ten, kto wiele daje?...

Proś Jezusa o większą wiarę w Jego Miłość, którą najpełniej okazał na krzyżu...

Proś Ducha Świętego, by otwierał i poruszał twoje serce...