25 CZERWCA

CZWARTEK

EWANGELIA - Mt 7, 21-29
(Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!” wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”.
Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką.
Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

MEDYTACJA

Jezus zaprasza cię dzisiaj do Swego królestwa miłości, mocy, wiary i uczynków.

Jezus zachęca cię, abyś był wierny Bogu, a nie tylko wierzył w Niego.
Choroba współczesnego chrześcijaństwa to swoisty nominalizm, czyli formalne jedynie nazywanie się uczniami Chrystusa, bez prawdziwego pójścia za Nim.
Natomiast chrześcijaństwo jest religią wcielenia. Przede wszystkim odnosi się ta nazwa do Wcielenia Syna Bożego.
Podobnie jak Bóg, wcielając się, spowodował, że Jego obietnice stały się rzeczywistością, tak i twoja wiara musi być wcielona, to znaczy - musi być prawdą w twoim życiu.

Wiara nie jest ideologią, ale jest życiem.
Sprowadzona do ideologii spowodowała w historii wiele nieszczęść.
Wojny religijne XVII wieku były wynikiem braku prawdziwej wiary, która nie miała wtedy konkretnego wymiaru w życiu.
Wojny te dokonały ogromnego spustoszenia w Europie.
Ich wynikiem była ideologia oświecenia, czyli ideologia dystansowania się od treści religijnej.
Niestety, taka ideologia w wymiarze społecznym trwa do dzisiaj i niektórzy starają się w imię obrony religii walczyć z nią ideologicznie, ponownie akcentując ideologiczny wymiar wiary, a właściwie sprowadzając ją do takiego wymiaru.
Nie tego jednak nauczał Jezus.

Niestety, czasami na Boga powołujesz się w złych intencjach.
W Jego Imię krzywdzisz innych.
Oczekujesz nadzwyczajnych znaków jako warunku dla swojej wiary.
Prawdziwym cudem nie jest jednak prorokowanie ani wyrzucanie złych duchów, ale wierne trwanie przy Jezusie.

Ewangelia jest mądrością życia.
Jest ona właściwą nadzieją, wokół której powinno koncentrować się twoje życie.
Istnieje realizm wiary, w który pragnie cię wprowadzić Jezus.
On chce, byś Go doświadczał.
Wiara jest doświadczeniem prawdy w wymiarze egzystencjalnym.
Jest doświadczeniem prawdziwości Bożych obietnic.

Wiara w Boga może być tak silna, że przeniesie góry, ale bez dobrych uczynków jest martwa.
Wiara bez uczynków to dom zbudowany na piasku: „runie, a upadek jego będzie wielki”.

Jak wypełniasz Jego wolę?
Z czego budujesz swój dom?
Co jest twoją skałą i opoką twej wiary?

Tłumy zdumiewały się nauką Jezusa.
Przychodzili Go słuchać, bo mówił w sposób, który trafiał do ich serc.
Byli zdumieni tym, co mówił, i jak mówił.
Jezus mówi także do ciebie.
Słuchając tekstu Ewangelii zobacz, co dzieje się w twoim sercu.
Czy możesz się zachwycić Jego słowami?
Czy posiadasz jeszcze tę spontaniczną umiejętność i pozwalasz sobie na zdumienie?
Jeżeli przeżywasz teraz taki czas, że jest ci trudno zostawić siebie i popatrzeć wkoło, to poproś Go
o pomoc.

Proś gorąco, by dał ci On serce roztropne i prawe, aby Jego słowa wypełniły się w twoim życiu.
By był twoją skałą i mocą.

Proś o łaskę ciągłego zachwytu Nim.