18 CZERWCA

CZWARTEK

EWANGELIA - Mt 6, 7-15 (Modlitwa Pańska)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jeste w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień».

MEDYTACJA

Jezus często odchodził, by samotne rozmawiać ze swoim Ojcem.
Uczniowie widzieli, jak było to dla Niego ważne, skoro potrafił całą noc spędzić na modlitwie.
Dlatego chcieli, aby Jezus ich nauczył, jak mają się zwracać do Boga i jak mają z Nim rozmawiać.

Jeżeli myślisz, że z Bogiem możesz coś załatwić, to jesteś w wielkim błędzie.
Z Bogiem nie da się niczego załatwić.
Jeżeli chcesz załatwić coś prywatnego u Boga to nie wchodzisz z Nim w prawdziwą więź.
Tak naprawdę, nie stajesz wtedy przed Bogiem, ale przed kimś, co jest twoim wyobrażeniem Boga.
Bo tylko w szczerości serca zawiera się klucz do prawdziwej więzi z Bogiem, gdyż więź z Bogiem jest więzią intymnej miłości i taką objawia ci Pan Jezus, gdy uczy cię modlitwy.

Dzisiaj Jezus wyraźnie mówi ci, co ma cię wyróżniać spośród innych ludzi.
"Nie bądźcie gadatliwi jak poganie..." (Mt 6, 7).
Nie chodzi o to, aby wiele mówić. Jezus przypomina, że Ojciec wie, czego potrzeba Jego dzieciom.
Dlatego modlitwę do Niego rozpoczynają prośby, by wszystko stało się zgodnie z Jego wolą.
A to oznacza, aby tu na ziemi było więcej miłości, radości, pokoju i szczęścia.
Wie On także, co jest ci potrzebne na co dzień, dlatego zwracasz się do Niego z kolejnymi prośbami odnoszącymi się do twojego codziennego życia: chleba powszedniego, zdolności przebaczania, umocnienia w walce z pokusami i wyzwolenie od złego.
Ta modlitwa jest wyraźnie ukierunkowana na zbawienie, czyli na cel ostateczny i zawiera tylko takie prośby, które to zbawienie realizują lub do niego prowadzą.

Twoja gadatliwość wynika z lęku i pragnienia uzyskania bezpieczeństwa, czego potwierdzeniem ma być realizacja twoich pragnień.
Jednak prawdziwą przestrzeń spotkania z Bogiem otwiera dziecięca ufność wyrażona słowem: „Ojcze”.
To słowo jest kluczem do Bożego serca.
W spotkaniu z Bogiem ważna jest postawa pełna prostoty, wdzięczności i serdeczności.
Masz przychodzić do Boga jak dziecko do swojego taty i mówić mu z ufnością „Tatusiu”.

Modlitwa Pańska ma charakter wspólnotowy, co wyrażają słowa: nasz, naszego, nam.
Zatem, stanąć przed Bogiem możesz jedynie wspólnie z twoimi braćmi.
Jeżeli brak ci współczucia dla innych, jeżeli zamykasz się na nich, to nie możesz otworzyć się na spotkanie z Bogiem żywym.

"Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi" (1 J 4, 20).
Z tego powodu przebaczenie jest warunkiem koniecznym spotkania się z Bogiem.
Jest ono tak ważne, że Pan Jezus daje je jako warunek Bożego przebaczenia i wyklucza jakąkolwiek nadzieję na inną możliwość.

Podziękuj za to, że Jezus nauczył cię, jak masz się zwracać do twojego Ojca i o co masz Go prosić.
Już nie możesz mieć wymówki, że nie potrafisz, bo nie wiesz jak.

Najpierw uwialbiaj Boga i mów, jaki On jest, wspominaj Jego dzieła i zachwycaj się Jego działaniem.
Dopiero potem - proś w pełni wiary.
Ale wcześniej - sprawdź swoje relacje z innymi ludźmi, czy nie masz coś przeciw nim, a oni nie mają czegoś przeciwko tobie.

Proś o łaskę przyjęcia daru modlitwy, którą napełnia cię Bóg.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.