3 CZERWCA

ŚRODA, Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

EWANGELIA - Mk 12, 18-27 (Zmartwychwstanie umarłych)

Przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:
«Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu».
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa.
Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci.
I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa.
W końcu po wszystkich umarła ta kobieta.
Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę.
Jezus im rzekł:
«Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?
Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie.
Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba.
Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych.
Jesteście w wielkim błędzie».

MEDYTACJA

Jezus dyskutował z saduceuszami o zmartwychwstaniu ciał.
Na ich pytanie, postawione w oparciu o mającą ośmieszyć Jego wiarę opowieść o kobiecie i jej siedmiu mężach, odpowiada logicznie i precyzyjnie.
Jezus zarzuca saduceuszom, że nie wierząc w zmartwychwstanie ciał, ograniczają wszechmoc Bożą, czyli - nie wierzą, że Bóg jest w stanie uczynić wszystko i przekracza zdolności pojmowania i myślenia ludzi.
Ponadto, zwraca uwagę na to, że nie jest to Bóg umarłych, lecz żywych.

Bóg jest zatem twoim Bogiem, bo jest Bogiem żywych.
Bóg żyje i żyją ci, którzy w Niego wierzą.
Bóg żyje i żyją ci, którzy w Niego wierzyli i będą żyć wiecznie, bo słuchali Jezusa, wierzyli w Niego
i
naśladowali Go.
Istnieje zmartwychwstanie, bo istnieje życie wieczne.
Prawda i sens zmartwychwstania zawarte są w Jego słowach "Jestem, który jestem".
Biblijne „Jestem” jest żywą relacją.
Śmierć w Biblii nie oznacza bowiem unicestwienia, ale przejście do innego wymiaru, czyli miejsca,
gdzie człowiek nie spotyka się z Bogiem, nie staje przed Bogiem, czyli nie jest przed Bogiem.
„Jestem Bogiem Abrahama” oznacza zatem żywą więź.
Bóg nie może być Bogiem kogoś, kto nie żyje.
Boże „Jestem jego Bogiem” oznacza więź, a zatem - życie.
Boże imię "Jestem" (Jahwe) jest Jego zawołaniem na najdalsze pokolenia, a więc odnosi się także do
ciebie.
Nie jest istotne brzmienie imienia, nazwa, ale - więź, która daje życie, i to życie wieczne.
Jezus chce, abyśmy weszli w więź zawierzenia i przez to dostąpili życia.
On jako Człowiek sam przeszedł tę drogę i całkowicie zawierzył Ojcu swój los.
On oczekuje od ciebie, że Mu zaufasz i zawierzysz swój los.

Jest logika świata i twoich relacji tu na ziemi.
Ale jest też Boża logika nieba.
Logika twojego świata i twoich relacji tu na ziemi nie przenosi się na Bożą logikę nieba.
Twoje realia, praktyczne rozwiązania, porządek prawny, nie będą obowiązywać Tam, gdzie nie ma już
prawa, a jest tylko Miłość.
Saduceusze byli ludźmi wierzącymi. Znali księgi Pisma Świętego. Jednak nie potrafili dostrzec mocy Boga, który nie jest ograniczony ludzkimi prawami.
Jezus zwrócił im uwagę, że Bóg nie jest formalistą, lecz Życiem i Miłością.

Tutaj na ziemi, nie możesz pojąć w pełni Bożego działania i Bożej mocy.
Możesz jednak, czytając i rozważając Pismo Święte, które jest Jego Słowem, dostrzec znaki Jego mocy oraz
przyjąć Jego obietnice.
I to właśnie jest wiara.
Zadzwoń zatem do Boga, a On z pewnością ci pomoże:
- gdy czujesz się osłabiony - Psalm 75, 1-7,
- gdy jesteś chory lub cierpisz - Psalm 6 i Psalm 39,
- gdy twoja wiara słabnie - Psalm 126 i Psalm 146,
- kiedy ci się wydaje, że Bóg jest daleko - Psalm 25 i Psalm 125,
- kiedy czujesz się osamotniony - Psalm 27 i Psalm 91,
- gdy lękasz się śmierci - Ewangelia Św. Jana 11, 17-20,
- gdy zgrzeszyłeś - Księga Izajasza 53.

Zwróć uwagę na to, że historia Tobiasza (Tb 3, 1-11. 24-25 Wlg) pokazuje, że nawet z największego zła oraz najtrudniejszych sytuacji, Bóg jest w stanie wyprowadzić dobro.
Porzuć zatem logikę świata i przyjmij Bożą logikę nieba.
Zaufaj Mu!

To niesamowite - Jezus dzisiaj uchyla tobie drzwi do nieba!
Możesz zajrzeć tam, gdzie są ci, którzy powstali z martwych.
Nie jest to jednak przedłużenie życia na ziemi, ale zupełnie inne, nowe, życie.

Zmartwychwstanie to nie wskrzeszenie do starego życia, z jego układami i relacjami.
Człowiek zmartwychwstały nie troszczy się o pokarm, ani o zakładanie rodziny.
Żyje zupełnie nowym życiem.
Zmartwychwstanie - to życie w pełni.
Zmartwychwstanie - to życie z Bogiem.
Zmartwychwstanie - to więź z Bogiem.

Jak ty pojmujesz zmartwychwstanie?
Jaka jest twoja wiara?
Jakie są twoje pragnienia?
Czy słuchasz Go, wierzysz w Niego i starasz się Go naśladować?
Czy dostrzegasz różnice między logiką świata a Bożą logiką nieba?