28 KWIETNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika,
albo wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera

EWANGELIA - J 15, 9-11 (Wytrwajcie w miłości mojej)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

MEDYTACJA

Postaraj się skoncentrować i dostrzec obecność Boga w sobie oraz wokół siebie, Boga, który jest miłością i źródłem wszystkiego, co istnieje...
Otwórz się na Niego, gdyż On chce obdarzać cię samym sobą...

Istniejesz dlatego, że Bóg stworzył cię z miłości.
Bez Jezusa nie możesz zrozumieć samego siebie i sensu swego życia.
Trwanie w miłości Bożej to odkrywanie swojej tożsamości...
Jest mnóstwo przeszkód na tej drodze i dlatego tak bardzo potrzeba ci wytrwałości w dążeniu do Boga
i jednocześnie stawaniu się w pełni sobą...

Miłość Boża to miłość pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym...
Jezus daje siebie za wzór miłości Ojca poprzez spełnianie Jego przykazań.
Przykazania są drogowskazami Bożej miłości, dlatego streszczają się w nakazie miłości Boga i bliźniego...

Odejście od miłości Boga oznacza wewnętrzną dezintegrację, marnowanie otrzymanych darów
i skutkuje poczuciem pustki, bezsensu i smutku...
Trwanie w miłości to spełnianie siebie, co owocuje wewnętrznym pokojem i radością oraz poczuciem pełni życia, pomimo trudności i niepowodzeń...

Jak kocha cię Jezus?
Tak, jak kocha Go Ojciec...
To bardzo mocne słowa...

Więź między Jezusem i Bogiem jest nierozerwalna, twórcza, pełna pokory i oddania...
Słowa Jezusa, że umiłował ludzi tak, jak Ojciec Go umiłował, świadczą o podniesieniu ich do godności dzieci Bożych...
Jest w tych słowach Jezusa również ogrom majestatu Jego Męki...
On czyni nas uczestnikami swojej boskiej natury...
Abyśmy tylko poznawszy Jego prawdę potrafili dostosować do niej nasze życie...

Czy potrafisz wyobrazić sobie miłość Boga Ojca do Syna Bożego?...
Na pewno przekracza ona wszelkie twoje wyobrażenia...
I właśnie taką miłością Syn Boży, Jezus, ukochał ciebie i innych ludzi...

Abyś mógł "wytrwać w Jego miłości" musisz zachowywać Jego przykazania.
Musisz zatem doświadczać wszystkich jej owoców i odczuwać ją należycie.
Zachowywanie przykazań Jezusa nie powinno więc być dla ciebie ciężarem, bo przykazania ocalają,
a nie ograniczają.
I właśnie to toruje ci drogę do trwania w Bożej miłości...

Proś o łaskę pełnej radości, która jest owocem zjednoczenia ze Zmartwychwstałym...

Proś Boga o wytrwałość w miłości, o wierność swemu powołaniu i o to, by ta wytrwałość doprowadziła cię do pełni radości – do Nieba...

 

 

Flag Counter