4 KWIETNIA

PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz
i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł».

MEDYTACJA

Jak bardzo pokorna i oddana musiała być Maryja, która potrafiła przyjąć do swojego życia Boga
i pozwolić Mu w nie tak bardzo ingerować...
Czym kierowała się, gdy rezygnowała ze swojego pomysłu na życie na rzecz planu Boga?...

Każdy ma jakiś projekt życia.
Zainteresowania...
Praca...
Ukochana osoba...
Niewielu jednak potrafi zostawić swój plan i wsłuchać się w pomysł, jaki ma Bóg...

Maryja zmieszała się na słowa Archanioła”...
Prawdopodobnie nie spodziewała się tak szczególnych odwiedzin.
Nie zareagowała jednak agresywnie, ale w ciszy podjęła najważniejszą decyzję swojego życia...

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”...
Te słowa to nadzieja, ale i ogromne wyzwanie...

Tak, Bóg może wszystko, ale nic nie musi.
On potrafi z nicości powołać do życia, a ze śmierci ożywić.
On, i tylko On...

Zaproszony jesteś przez Boga do modlitwy o cuda, aby tu i teraz objawiła się Jego chwała.
Bóg okazuje miłosierdzie, gdy uwielbiasz Go w obecności Maryi...
Jednak do Boga należy czas i sposób dania łaski.
On daje to, co dla ciebie jest najlepsze, ale wtedy, gdy jesteś na to gotowy...

To zdumiewające, że wszechmocny Bóg oczekuje od nas współpracy z Jego łaską...

Matka Boża pokazuje jak zachować wolność sumienia.
Mamy być jak Maryja: rozumnie pytać o nasze życie i z wiarą odpowiadać na Boże wezwanie...

Może ci się czasami wydawać, że przykazania, powołanie, wierność przysiędze małżeńskiej lub ślubom zakonnym przerastają cię, a Bóg żąda od ciebie czegoś, co jest niemożliwe...
Pytasz - czy wytrzymasz, a jeżeli tak, to jak to się stanie?
I to jest właśnie twoje zwiastowanie...
Odpowiedź od wieków jest ta sama: dla Boga nie ma nic niemożliwego...
A Bóg jest z tobą...

Wcielenie i Odkupienie to tajemnice...
Łącznikiem jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek...
Oddaj zatem cześć Panu, który przyszedł na ten świat jako człowiek, aby cię zbawić...

Służebnica Pańska została Matką Najwyższego Króla...
O godności człowieka nie decyduje bowiem jego ludzkie, ale Boskie pochodzenie.
A w tym wszyscy są równi - wszyscy są bowiem dziećmi Bożymi...

Dlaczego Maryja?
Bo Ona służbę, płynącą z miłości, uczyniła sposobem swego życia i dlatego została wybrana...
Gdyby tak nie było, nie zrozumiałaby Syna Bożego, który jest też jej synem, bo On jest sługą, choć jest Bogiem i Królem nad królami...

Czy w trudnej sytuacji potrafisz zaufać i podjąć decyzję w pokoju swojego serca?...

Czy masz odwagę wsłuchać się w wewnętrzny głos i żyć według jego wskazówek?...

Czy potrafisz uwierzyć, że Bóg wie, co jest dla ciebie najlepsze?...

Czy jesteś w stanie zaufać i pozwolić, aby w twoim życiu realizował się Boży plan?...

Proś, mając świadomość, że Bóg wysłuchuje każdej twojej prośby i spełnia ją, abyś mógł być prawdziwie
zbawiony...

Proś Boga, byś potrafił Mu zaufać.
Abyś otwierał swoje serce na Jego głos...

Panie, Ty wiesz o mnie wszystko.
Wiesz, jakie są moje pragnienia i potrzeby.
Zabierz rozproszenia i spraw, bym potrafił wsłuchiwać się w Twoje Słowo...

 


Flag Counter