3 MARCA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 11, 14-23 (Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie)

Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o cudownym uzdrowieniu niemego.
Zły duch, odbierając człowiekowi mowę, odebrał mu tym samym jego tożsamość.
Jezus, wypędzając z człowieka złego ducha, przywrócił mu jego godność...

Belzebub to imię księcia złych duchów, przeciwnika Boga i wszystkiego, co Boże.
Chrystus odniósł nad nim zwycięstwo w mocy Ducha Świętego.
Ci, którzy chcieli usunąć Chrystusa, poddali w wątpliwość źródło Jego mocy.
Jezus został oskarżony o to, że nie przyszedł czynić dobra, lecz wyrządzać zło.
Celem tego podstępnego i przewrotnego oskarżenia było przede wszystkim zasianie wątpliwości wśród ludzi idących za Nim...

Królestwo, o którym mówi Jezus, to wszyscy ludzie...
Ty również...

Jeżeli wiesz, czego chcesz, działasz pewnie i zdecydowanie to jesteś jak królestwo wewnętrznie zjednoczone.
Kiedy tworzą się w tobie podziały, stajesz się królestwem wewnętrznie rozdartym.
Wtedy targają tobą wątpliwości i wahasz się...
Dłuższy stan takiej wewnętrznej rozterki sprawia, że czujesz duchową pustkę...

Tutaj, na ziemi, toczy się w nieustanna walka między dobrem i złem.
Obie strony pragną mieć jak najwięcej zwolenników.
Na przykładzie oskarżeń, jakie kierowano przeciwko Jezusowi, wyraźnie możesz zobaczyć metodę działania szatana, by cię odwieść od Boga.
Szatan lubi zamęt i najchętniej zniósłby wszelkie granice między dobrem i złem, bo wie, że najłatwiej łowi się w mętnej wodzie...
Bóg kocha przejrzystość...

Postawa ucznia Chrystusa jest zdecydowana, oparta na wolnej i uświadomionej decyzji słuchania oraz zachowywania Bożego słowa.
Kompromis zawsze wprowadza rozdarcie, które nie da się pogodzić z radykalizmem Ewangelii.
Jezus zachęca do jednoznacznej postawy oraz ukazuje konsekwencje takiego wyboru.
Jest to konkretny trud drogi z Chrystusem i za Chrystusem, czyli trud twojej drogi krzyżowej...

Prorok Jeremiasz w dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Księgi Proroka Jeremiasza (Jr 7, 23-28) pisze
o rozrastającym się grzechu.
Zło ma to do siebie, że się mnoży i przygniata człowieka.
Im dłużej człowiek pobłaża złu, tym trudniej jest mu się uwolnić...

W Pierwszym Czytaniu jest również opis działania Boga i Jego wysiłki, które mają na celu nawrócenie Izraela.
Bóg działa przez swoje sługi, czyli przez proroków...
Ale działanie tylko przez nauczanie proroków jest działaniem nieskutecznym, bo aby słowo złamało grzech - musi stać się cud...

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przychodzi, aby zniszczyć nasze grzechy...
Istotne jest tutaj uznanie swojej niemocy, czyli stwierdzenie, że nie daję sobie rady z moją słabością...

Jezus jest Zbawicielem i nie musimy przyjść do Niego jako bezproblemowi ludzie, ale jako ci, którym jest trudno pozbyć się zła, czyli ci, którzy naprawdę potrzebują pomocy.
To zmienia optykę, bo czym jest chrześcijaństwo?
Z pewnością nie systemem norm moralnych, ale życiem we wspólnocie z Synem Bożym, który oddał za nas swoje życie...

Gdyby ktoś z ludzi powiedział "kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie", to byłoby straszne, ale, gdy wypowiada to Jezus, to brzmi to dobrze i sensownie...
Z Jezusem jest bowiem każdy człowiek, który ma dobrą wolę i który pragnie dobra.
I nie jest ważne, czy zawsze udaje mu się być dobrym.
Ważny jest kierunek, który obrał.
Kto pragnie dobra, idzie w tym samym kierunku co Jezus, a więc jest z Nim...

Kto jest z Jezusem, może na Niego liczyć, a zatem liczyć na Jego pomoc i moc.
Już sama obecność Jezusa wyrzuca złe duchy.
Zło nie znosi Jego obecności...
Jeśli więc masz już dosyć obecności zła w twoim postępowaniu, to zaproś jeszcze bardziej Jezusa do twojego życia...

Jaka jest twoja postawa w myśleniu, mowie i uczynkach?...
Czy jest to postawa zdecydowana i radykalnie ewangeliczna?...

Podziękuj Bogu za dar Jego obecności w tobie, łaskę przebaczania grzechów, przywracania tożsamości oraz godności dziecka Bożego...


Flag Counter