29 LUTEGO

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 4, 24-30 (Jezus został posłany do wszystkich ludów)

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
«Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta
i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

MEDYTACJA

Chrystus jest prześladowany...
Miłość jest niekochana...
I to, niestety, jest fakt...

Jeżeli chcesz podążać drogą Jezusa, spotkają cię trudności, a może nawet prześladowania.
Nie lękaj się, bo to jest dowód na to, że jesteś na drodze prowadzącej na spotkanie z Nim...

Wielki Post był kiedyś okresem, w którym przygotowywano się na przyjęcie chrztu.
Ty możesz ten czas potraktować jako przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych: wyrzeczenia się szatana, grzechu i tego, co do grzechu prowadzi oraz wyznania wiary w Trójcę, odkupienia i życia wiecznego...

Przez sakrament chrztu stajesz się częścią Ciała Chrystusa i możesz uczestniczyć w innych sakramentach oraz doznajesz oczyszczenia z grzechu pierworodnego...

Tylko przez regularny powrót do tego, co jest najważniejsze, umacniasz się w tym, co dobre.
To rodzaj ćwiczenia, a ćwiczenie ma to do siebie, że trzeba je, na coraz wyższym poziomie, powtarzać, aż osiągnie się upragniony cel, czyli życie wieczne...

Tak, masz czasami takie pokusy jak Naaman, wódz Syryjczyjów z dzisiejszego Pierwszego Czytania
z Drugiej Księgi Królewskiej (2 Krl 5, 1-15a)...
Kiedy Elizeusz kazał Naamanowi obmyć się w Jordanie, aby w ten sposób uwolnić się od trądu, on
w pierwszym odruchu zirytował się banalnością polecenia proroka.
Jednak skuteczność tego znaku nie leżała w nim samym, ale w woli Boga, który pragnął uzdrowić Naamana...

Podobnie jest z tobą: poprzez sakrament chrztu i konsekwentne powracanie do niego możesz wejść do nieba, nie dlatego, że obmycie wodą ma właściwości magiczne, ale dlatego, że w tym geście jest ukryta Boża wola zbawienia każdego człowieka, a zatem i ciebie...
Należy więc nieustannie powracać do tej Bożej woli zbawienia, jak spragniony człowiek wraca do źródła wody...

Jezus przypomina w Ewangelii, że Boża wola zbawienia jest powszechna.
Z Nim może zjednoczyć się każdy, kto przylgnie do Niego i będzie na co dzień kształtował swe postępowanie według tego, co przyrzekł na chrzcie...

Wielki Post, poprzez wytrwałą pokutę, czyli odwrócenie się od zła i wybór dobra, ma cię przygotować na nowo do wyboru Jezusa, aby wybór ten był jeszcze bardziej świadomy...

Pamiętaj zatem o chrzcie...

Jezus był mile widziany w Nazarecie dopóki nie zaczął realizować swojej misji proroka, czyli przemawiającego i działającego w imię Boga...

Niestety są tacy ludzie, którzy nie akceptują tego, że ktoś z otoczenia wyrasta ponad nich.
I trudno powiedzieć, czy wynika to bardziej z zazdrości, czy z braku pokory, ale z pewnością oznacza, że
poczucie wartości takich ludzi jest wadliwe...

Trzeba za wszelką cenę bronić się przed taką postawą, o której Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii.
Można bowiem w ten sposób bardzo dużo stracić.
Tak jak ci ludzie z Nazaretu.
Można stracić kogoś bardzo bliskiego i bardzo ważnego.
Zatem, z pewnością warto, by lepsi od ciebie byli przez ciebie mile widziani...

Proś Jezusa, abyś mógł nieustannie wracać do Bożej woli zbawienia...


Flag Counter