16 LUTEGO

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 6, 7-15 (Jezus uczy, jak się modlić)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień».

MEDYTACJA

Usiądź dzisiaj w gronie uczniów i razem z nimi słuchaj Jezusa...
Słuchaj Go z uwagą...
Niech każde Jego słowo dociera również do twojego serca...

Modlitwa, której uczył Jezus, rozpoczyna się od słowa: Ojcze.
Uczniowie słysząc to, z pewnością byli zaskoczeni.
Nikt bowiem wcześniej nie zwracał się w ten sposób do Boga.
Tylko Jezus mógł ich tego nauczyć, bo tylko On mógł nazwać Boga Ojcem...

Dzisiaj Jezus zaprasza również ciebie, aby w centrum twojej modlitwy był Ojciec...
Poproś Jezusa, by nauczył cię w ten sposób zwracać się do Boga...

Modlitwa ma być przede wszystkim spotkaniem, słuchaniem i szczerą rozmową z Ojcem, wpatrywaniem się w Jego Oblicze, dziękczynieniem i uwielbieniem Go, szukaniem Jego woli i Jego królestwa...
On oczekuje od ciebie zaufania i otwartości na Jego moc, która nie jest zależna od ciebie...

W dalszej części modlitwy Jezus zaprasza uczniów do przedstawiania Ojcu swoich spraw.
Dopiero z tej perspektywy - bliskości i miłości Ojca, powinni prosić...
On zawsze ich słucha i w swoim miłosierdziu najlepiej wie, jak zaspokoić ich potrzeby i pragnienia.
Miłosierdzie bowiem zawsze szuka prawdziwego dobra i szczęścia człowieka...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Księgi proroka Izajasza (Iz 55, 10-11) prorok Izajasz zapewnia, że Słowo skierowane do człowieka jest skuteczne, to znaczy, że tak długo trwa przy człowieku, aż nie wykona się to, czego Bóg pragnie.
A pragnieniem Boga jest życie każdego człowieka.
Zatem to, co Bóg mówi, jest skuteczne i wesprze cię aż do twojego nawrócenia...

Jego Słowo zawarte jest w Modlitwie Pańskiej.
Często powtarzasz te słowa...
Jest w tej modlitwie mowa o nawróceniu i odpuszczeniu grzechów...
Jest prośba o uświęcenie Bożego Imienia...
To wszystko ma stać się w twoim życiu...

Modlitwa Ojcze nasz jest jak proroctwo, zapowiedź nieba na ziemi i obietnica twojego przemienienia na obraz Jezusa...
Odmawiając tę modlitwę, miej w pamięci słowa Izajasza: Ojcze nasz, Słowo, którym się karmimy, wypełni w nas swoje posłannictwo...

Kto nie umie przebaczyć, ten nie umie kochać.
A człowiekowi, który nie umie kochać Boże przebaczenie do niczego się nie przyda...

Kto nie chce przebaczyć komuś, ten nie będzie zdolny przebaczyć sobie.
Bo Bóg przebacza tobie po to, abyś przebaczył również sobie...

Zamiast być gadatliwym na modlitwie, ucz się przebaczać.
Nauka przebaczenia i praktykowanie go to jedna z najlepszych form modlitwy...

Czy potrafisz dostrzec, jak każdego dnia Ojciec troszczy się o ciebie?...

Przyjrzyj się swojej modlitwie...
Czy nie jest ona nacechowana myśleniem, że im więcej słów, tym moja modlitwa jest skuteczniejsza?...
Może warto postanowić sobie, aby w czasie Wielkiego Postu więcej było momentów ciszy, w której będziesz wsłuchiwać się głos Boga?...

Czy pragniesz tak się modlić, aby się z Nim spotkać, słuchać, szczerze rozmawiać, wpatrywać się w Jego
oblicze, przejawiać dziękczynienie, uwialbiać Go, szukać Jego woli i Jego Królestwa?...

Jezus zachęca cię, byś w codzienności budował głęboką relację z Ojcem.
On po to przyszedł, by pokazać ci Ojca i poprowadzić cię do Niego...

Spróbuj stanąć przed Ojcem i za Jezusem powtarzać słowa modlitwy...

Ojcze nasz,
któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.
..

ORATIO DOMINICA
Pater noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen...

Flag Counter