15 LUTEGO

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 25, 31-46 (Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie
w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim
i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”.
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

MEDYTACJA

Dzisiejszy fragment Ewangelii odnosi się najprawdopodobniej do przyjęcia uczniów Jezusa przez ludzi.
Uczniowie będą potrzebowali schronienia, pożywienia i pomocy w więzieniu oraz w czasie prześladowań...

Jeśli zapytasz o to, co mogłoby być przedmiotem oceny i podziału między ludźmi, to nie będzie nim kryterium etniczne, ale wiara w Chrystusa lub jej brak.
Wszystkie uczynki, które wymienia Jezus, z wyjątkiem odwiedzania więźniów i grzebania umarłych, były uczynkami sprawiedliwości.
Troska o ubogich, udzielanie gościnności obcym i odwiedzanie chorych były podstawą judaistycznej pobożności...

Ustawienie tronu chwały ma być poprzedzone głoszeniem królestwa Bożego pośród wszystkich narodów.
Po prawej stronie znajdą się ci, którzy poszukiwali Boga, uwierzyli w Niego, przyjęli Ewangelię, nawrócili się i przynosili w życiu owoce dojrzałej wiary.
Po lewej stronie staną ci, którzy nie uwierzyli, gdy był im głoszony Chrystus jako jedyny Zbawiciel świata, nie pomagali tym, którzy rozsławiali Jego imię pośród narodów, a uczynki pobożne spełniali tylko po to, aby ich chwalono...

W Galilei, Judei i Jerozolimie ludzie podzielili się na tych, którzy uwierzyli w Niego i na Jego przeciwników.
Część wrogów Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu uwierzyła w Niego.
Ale w świecie aż do paruzji pozostanie ten podział, który ujawnił się w Jerozolimie w czasie Jego męki, śmierci i po zmartwychwstaniu.
Podział ten trwa do dziś i zostanie odsłonięty, gdy Syn Boży zasiądzie na tronie chwały.
Wtedy nie będzie już jednak czasu na nawrócenie...

Pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej (Kpł 19, 1-2. 11-18) każe zrewidować nasz stosunek do Starego Testamentu.
Zazwyczaj myślimy o nim jako o tradycji, niezwykle surowej i drobiazgowej, pozbawionej empatii
i miłosierdzia.
Tymczasem fragment dzisiaj czytany jest zupełnie inny i prowadzi do refleksji w formie pytania: czy mam jeszcze w sobie choć pragnienie takiej wrażliwości o jakiej jest mowa w dzisiejszym czytaniu?...
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego”...
Masz być zatem wrażliwy, a więc módl się o wrażliwość...

Dzisiejsza Ewangelia, z opisem sądu ostatecznego, przypomina o celu twojego życia, czyli o spotkaniu
z Bogiem.
Przygotuj się zatem do spotkania z Bogiem przez spotkania z innymi ludźmi...

Przejawem świętości nie jest robienie wielu rzeczy dla Boga, gdyż On nie daje Nieba w nagrodę za wierne służenie Jemu...

Niebo otwarte jest dla wszystkich, którzy Miłość uczynili swoim sposobem życia i którzy czynią dobro nie dla korzyści, nie po to, by pójść do Nieba i nie dlatego, że Bóg tego od nich oczekuje.
Niebo czeka na tych, którzy nie potrafią nie kochać...

Jezus oczekuje abyś nie tyle mówił o miłosierdziu, co je czynił...

Niech Bóg udzieli ci takiej wrażliwości, o jakiej mówią dzisiejsze czytania...

Pomódl się o nawrócenie tych, którym nie zależy w życiu na poznaniu Boga...Flag Counter