12 LUTEGO

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 9, 14-15 (Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć)

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»
Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii jest krótka rozmowa Jezusa z uczniami Jana, którzy przyszli do Niego
z pytaniem o post i jego sens...

O Jezusie rozmawiało wiele ludzi, bo czynił wielkie znaki, jak ten, gdy uwolnił dwóch opętanych
w krainie Gadareńczyków.
Był nauczycielem innym niż uczeni w Prawie i faryzeusze.
Uczniowie Jana przyszli do Niego z pytaniem o post.
Być może bardziej kierowali się ciekawością...
Chwalili się przy tym, że sami dużo poszczą, ale, tak naprawdę, pościli tylko ze względu na prawo i aby pozyskać uznanie ludzi...

Istotą postu nie jest post dla samego postu...

Jezus odpowiedział uczniom Jana pytaniem: "Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi?"...
No właśnie...
Czy smucisz się, gdy najbliższa osoba jest blisko ciebie?
Z pewnością nie.
Wręcz przeciwnie - cieszysz się z jej obecności...

Słowa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii zapowiadają również Jego odejście...
On jest tym Oblubieńcem, który zostanie zabrany.
To dla Niego jest post...

Post jest modlitwą ciała.
Odmawiasz sobie dóbr doczesnych, np. jedzenia i rozrywki, aby pokazać, że Bóg jest dla ciebie ważniejszy...

Post jest również wyrazem współcierpienia z Jezusem Ukrzyżowanym.
Dzisiaj potrzeba mądrze pościć, odpowiadając na wszechobecny w świecie hedonizm oraz na przewartościowanie fitnessu i diety...

Chrześcijanin pości ze względu na Boga i dla Niego łączy post z modlitwą i jałmużną...

Jaka jest zatem istota Wielkiego Postu?...

Wielki Post, jako okres liturgiczny, ma dwie części.
Pierwsza, która rozpoczyna się w Popielec i trwa do Pierwszych Nieszporów 5. Niedzieli, poświęcona jest pokucie za grzechy.
Część druga, która trwa od Pierwszych Nieszporów 5. Niedzieli do Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek, koncentruje się na tajemnicy Męki Pańskiej...
Dobrze, abyś zapamiętał ten podział i kolejne dni Wielkiego Postu najpierw przeżywał jako pokutę,
a potem jako cześć dla Męki Pana...

Prorok Izajasz w dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Księgi proroka Izajasza (Iz 58, 1-9) stwierdza, że istotą postu jest fundamentalna praktyka pokutna, a więc wyzwolenie się od zła i grzechu.
Post jest zatem owocny tylko wtedy, gdy łączy się z miłością bliźniego...

Wielką pokusą pozostaje w tobie myślenie o pokucie jako próbie przekupienia Pana Boga: zrobię coś trudnego dla mnie, aby uśmierzyć Boży gniew.
Nie o to jednak chodzi.
Wielki Post to czas powrotu do domu, a skoro wracasz, to trzeba pojednać się z domownikami.
Tak zatem planuj swoje wielkopostne praktyki, aby ten cel został osiągnięty...

Jezus mówi, że post jest znakiem nieobecności Pana Młodego, czyli Jezusa.
Ale pamiętaj o tym, że jest on wówczas wołaniem o powrót Pana i błaganiem o jedność Kościoła...

Zatem, post, rozumiany tradycyjnie, czyli jako powstrzymanie się od jakiś przyjemności, na przykład od jedzenia, jest czymś pożytecznym.
Istnieje jednak post, który jest jeszcze bardziej pożyteczny.
Tym postem jest "strapienie duchowe", które jest "stanem przeciwnym do pociechy duchowej, a więc polega na pomniejszeniu życia wiarą, nadzieją i miłością. Z tego powodu człowiek jest skłonny do zniechęcenia, oschły, oziębły czy smutny. Czuje się jakby odłączony od Boga. Rodzą się wtedy myśli
i uczucia ciemności, zakłócenia, pragnienia rzeczy przyziemnych, niskich, różnego rodzaju niepokoje" (por. O. Stanisław Biel SJ, O. Paweł Kowalski SJ, Strapienie duchowe)...

Czy zastanawiałeś się po co, tak naprawdę, pościsz?...

Jaka jest treść twojego poszczenia?...

Proś Jezusa, by zabrał cię na czas postu do swojej szkoły, byś głębiej przeżył ten czas i potrafił lepiej zrozumieć jego sens...
Flag Counter